ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application
วันที่เขียน 17/3/2564 16:51:37     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2565 14:09:12
เปิดอ่าน: 725 ครั้ง

การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุและกับอุณหภูมิหรือเวลา โดยสามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งสารอินทรีย์ พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัช วัสดุอนินทรีย์ เซรามิกส์ และโลหะ

การอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.ชลันดา จุฬาคำ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักการของเครื่องมือของการวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal Analysis) ได้แก่ Thermogravimetric analysis (TGA) Differential scanning calorimetry (DSC) และ Simultaneous DSC & TGA (SDT) รวมทั้งการอธิบายผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหรือวัสดุ และการประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น เช่น สารอินทรีย์ พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัช วัสดุอนินทรีย์ เซรามิกส์ และโลหะ

ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อนที่มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัย ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการสอนทางด้านเคมีอนินทรีย์ การยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการเตรียมและวิเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ซึ่งการใช้เทคนิค TGA ประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะทำให้สามารถทราบปริมาณขององค์ประกอบต่างๆ ในสารประกอบได้ รวมทั้งการบูรณาการกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการตอบข้อซักถามระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1146
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2565 6:53:27   เปิดอ่าน 261  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2565 12:34:43   เปิดอ่าน 848  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/1/2565 12:03:54   เปิดอ่าน 806  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง