ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application
วันที่เขียน 17/3/2564 16:51:37     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:32:07
เปิดอ่าน: 70 ครั้ง

การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุและกับอุณหภูมิหรือเวลา โดยสามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งสารอินทรีย์ พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัช วัสดุอนินทรีย์ เซรามิกส์ และโลหะ

การอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.ชลันดา จุฬาคำ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักการของเครื่องมือของการวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal Analysis) ได้แก่ Thermogravimetric analysis (TGA) Differential scanning calorimetry (DSC) และ Simultaneous DSC & TGA (SDT) รวมทั้งการอธิบายผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหรือวัสดุ และการประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น เช่น สารอินทรีย์ พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัช วัสดุอนินทรีย์ เซรามิกส์ และโลหะ

ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อนที่มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัย ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการสอนทางด้านเคมีอนินทรีย์ การยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการเตรียมและวิเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ซึ่งการใช้เทคนิค TGA ประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะทำให้สามารถทราบปริมาณขององค์ประกอบต่างๆ ในสารประกอบได้ รวมทั้งการบูรณาการกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการตอบข้อซักถามระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1146
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2564 20:38:18   เปิดอ่าน 52  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:30:10   เปิดอ่าน 58  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2564 18:35:22   เปิดอ่าน 283  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 9:42:48   เปิดอ่าน 427  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง