การประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Fixed Point Theory and Optimization (WFPT 2020)
วันที่เขียน 19/4/2563 12:12:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 5:46:16
เปิดอ่าน: 839 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Fixed Point Theory and Optimization (WFPT 2020) ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ อว 69.5.5 / 161 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ประเทศเกาหลี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Choonkil Park เรื่อง “Fixed Points and nonlinear functional inequalities” และ Professor Dr. Young Sik Kim เรื่อง “A change of scale formula for Wiener integrals about the first variation on the product abstract Weiner space” จาก Hanyang University, Seoul, Republic of Korea ทำให้ได้ทราบแนวทางการวิจัยในประเทศเกาหลี ซึ่งท่านแรกยังเป็น The Chief Editor of Journal of Nonlinear Analysis and Applications และเป็น The associate editors ของวารสารชื่อดังทางคณิตศาสตร์อีก 2 ฉบับ
  2. ได้รับฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “Traffic Signal Control Methods” ทำให้ได้ทราบว่าสามารถนำการวิจัยทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการจราจรบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟแดงได้ เพื่อใช้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมกับจำนวนรถที่ผ่านมากที่สุด
  3. ได้รับฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก จากมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “Splitting algorithms for solving convex minimization problems” นับเป็นแนวทางการวิจัยที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการกู้คืนภาพ จากภาพเบลอให้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามคนร้าย เป็นต้น
  4. ได้รับฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร. ระเบียน วังคีรี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “Large scale twin parametrice support vector machine using generalized pinball loss function” เป็นแนวทางการวิจัยใหม่ของท่านอาจารย์ระเบียน โดยเป็นการศึกษาปัญหาการจำแนกวัตถุออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งของฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
  5. ได้รับฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต แซ่จึง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “Matrix transformation and fixed point algorithms” เป็นแนวทางการวิจัยที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่ง
  6. ได้รับฟังบรรยายจากศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง “Recent Research on KMUTT Fixed Point Research Group” ทำให้ทราบแนวทางการวิจัยของนักศึกษาที่ทำงานวิจัยกับท่านอาจารย์ภูมิ คำเอม และการบริหารจัดการภายในกลุ่มวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานออกมาตลอดปี อย่างต่อเนื่อง
  7. ได้รับฟังการเสวนาจากคณาจารย์ชื่อดังทางคณิตศาสตร์ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง และศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี เป็นต้น เรื่อง “การทำวิจัย การเขียนหนังสือ หรือ ตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ทำให้ทราบแนวทาง หลักการที่ชัดเจนขึ้นในการทำวิจัย การเขียนหนังสือหรือตำรา แรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
  8. ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยและการเรียนการสอนกับคณาจารย์ นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ หลาย ๆ ท่าน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำวิจัยในอนาคต และการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

          การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ มีแนวทางในการทำวิจัยทางทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ มีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์ นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นหรือการบริการทางวิชาการในอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งนำมาพัฒนาตนเองและนักศึกษาต่อไป

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 16:52:49   เปิดอ่าน 64  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 20:14:48   เปิดอ่าน 68  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2564 3:45:46   เปิดอ่าน 302  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง