การประชุมวิชาการ The 1st Symposium for Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
วันที่เขียน 21/9/2562 18:13:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 3:59:27
เปิดอ่าน: 1913 ครั้ง

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชียเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายตลอด 2 วัน

งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  โดยงานนี้ได้เชิญวิทยากรจำนวน 12 ท่านซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์ที่โดดเด่นทั่วเอเชีย จากประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มานำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ซึ่งนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน คือผู้ได้รับรางวัล Asian Core Program Lectureship Award จากประเทศไทยในงานประชุมวิชาการ International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA) ในปีที่ผ่าน ๆ มา 

การได้มีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายงานวิจัยในสาขาเฉพาะที่สนใจ คือ เคมีอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในด้านการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ (Organic synthesis) โดยรวบรวมนักวิจัยชั้นนำจากหลายประเทศ เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเคมีอินทรีย์ อีกทั้งยังได้ทำความรู้จักกับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทำงานวิจัยในสาขาเดียวกัน เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสสู่การร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

นอกเหนือจากงานประชุมวิชาการแล้ว เป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยในสาขาเคมีอินทรีย์จากทั่วประเทศมารวมตัวกัน ทางเจ้าภาพจึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือ และจัดตั้ง เครือข่ายเคมีอินทรีย์แห่งประเทศไทย (Thai Organic Chemistry Network) โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ท่ีมีการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ความก้าวหน้าทางงานวิจัย การเรียนการสอนเคมีอินทรีย์ รวมทั้งการแบ่งปันสารเคมีสำหรับงานวิจัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและสมาชิกร่วมลงชื่อเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีความหวังว่าเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเคมีอินทรีย์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

จบงานนี้นอกจากได้รับความรู้มากมายจากการฟังบรรยาย ยังได้ทำความรู้จักอาจารย์หลาย ๆ ท่านจากต่างมหาวิทยาลัย ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต ถือว่าการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างดี 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1030
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2567 12:32:53   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง