ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. น.ส.สุธีรา หมื่นแสน คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 28%
2. อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 24%
3. อาจารย์สุชีรา ขยาย คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 24%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 24%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
3. อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
4. อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 10%
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก 40%
2. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 30%
3. อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ธีรโชติ ถาวรวงศ์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นิราภร คาจันทร์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วิชชุภาส ตรีอินทองคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายใน
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. สุวพจน์ ผจงจิตยางกูรคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. พีระนัฐ โล่วันทาคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ต่อพงศ์ ผ่องชนะคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ยศพล วงศ์พรหมเมศร์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. กชกร สงวนชื่อคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ศิริมนัส แซ่ตั้นคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วรเรศน์ ไชยประคองคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. บรรจงวาด ใจพุกคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. พรธิดา หล้าจูคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. มุกดา อุ่นกายคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ณัฐชา ธนาภรณ์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. พรลักษมิ์ พลเดชคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 40%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วีรพร สุพจน์ธรรมจารีคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. พลกฤต รักจุลคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยหลัก(2564) 25%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์อดิศร สิทธิเวช คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อโนทัย พลภานุมาศคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วรมรรณ นามวงศ์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. กุลยา อุปพงษ์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
2. สรณ โภชนจันทร์คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ยุวกรณ์ คำชมภูคณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
1.00-64.1

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2563) 40%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. วีรพร สุพจน์ธรรมจารีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้วิจัยหลัก(2563) 60%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2564) 35%
2. รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 35%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย