แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแห่งดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :