การขยายพันธุ์เชื้อเห็ดและเทคนิคการดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจฐานรากโดยการพึงพาตนเอง