ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายละเอียดงานวิจัย

The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : 1.00-64.1
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
บทคัดย่อ :

ABSTRACT: This study aims to investigate the impact of social media advertising on purchase intention by analysing the mediating role of consumer brand engagement (CBE). From the literature review, there are two issues that gain more attention from current marketing researchers because there are remaining differences in factors, concepts, definitions, or measurement dimensions. First, different factors are used as advertising elements in the context of social media. Second, CBE uses different concepts, definitions, and measurement dimensions. The study deployed an exploratory sequential mixed-methods design. Data collected from a sample of 560 Thai people engaged with social media advertising, as Thailand is the leading country in using social media in Southeast Asia, were analysed using structural equation modelling (SEM). The findings suggest that social media advertising consisting of credibility, informativeness, entertainment, and information access affects CBE (measured as a second-order construct) and purchase intention. Additionally, CBE affects brand loyalty and purchase intention. In addition, it is found that CBE fully mediates the relationship between social media advertising and purchase intention.

คำสำคัญ : Social media advertising; Consumer brand engagement; Brand loyalty; Purchase intention
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The Impact of Social Media Advertising on Purchase Intention:The Mediation Role of Consumer Brand Engagement
Abstract :

ABSTRACT: This study aims to investigate the impact of social media advertising on purchase intention by analysing the mediating role of consumer brand engagement (CBE). From the literature review, there are two issues that gain more attention from current marketing researchers because there are remaining differences in factors, concepts, definitions, or measurement dimensions. First, different factors are used as advertising elements in the context of social media. Second, CBE uses different concepts, definitions, and measurement dimensions. The study deployed an exploratory sequential mixed-methods design. Data collected from a sample of 560 Thai people engaged with social media advertising, as Thailand is the leading country in using social media in Southeast Asia, were analysed using structural equation modelling (SEM). The findings suggest that social media advertising consisting of credibility, informativeness, entertainment, and information access affects CBE (measured as a second-order construct) and purchase intention. Additionally, CBE affects brand loyalty and purchase intention. In addition, it is found that CBE fully mediates the relationship between social media advertising and purchase intention.

Keyword : Social media advertising; Consumer brand engagement; Brand loyalty; Purchase intention
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้วิจัยหลัก
(2563)
60 ไม่ระบุ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
(2563)
40 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2564
1/10/2563 ถึง 30/9/2564
ประเภทแหล่งทุน : อื่น ๆ อื่น ๆ
0.00
   รวมจำนวนเงิน : 0.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
10 กันยายน 2564
วารสารที่ตีพิมพ์ : International Journal of Internet Marketing and Advertising
ฉบับที่ :
หน้า :
ระดับการนำเสนอ :
เจ้าของวารสาร : Inderscience Publishers
1
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021