ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางศิรภัสสร กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.ฉลวย จันศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.เดีย พนิตนาถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. ผศ.ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. ผศ.ดร.อังคณา อินตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 80%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายธวัชชัย ใจแสนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
2. นายสุขใจ วิชาญพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวอัจฉรา แสนคมนักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสุรัลชนา มะโนเนือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. อ.ดร.ภญ. วรพรรณ ภู่มณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. นางสาวสุนารี วังลึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 13%
3. ว่าที่ ร.ต.วรยศ สว่างชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรีมหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 35%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.ศกุนตลา สายใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
2. ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. ดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. นางสาวสุนารี วังลึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 13%
3. ว่าที่ ร.ต. วรยศ สว่างชม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผู้วิจัยร่วม(2564) 12%
4. ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
2. นายสุขุม พันธุ์ณรงค์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. นางพิมลพรรณ บุญยะเสนาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อลิษา อินจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผศ.ดร.สมพร แม่ลิ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อ ดร. ยุทธพงษ์ คีรีมังคละมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2565) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวสุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
บจก.เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น-64-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
OT-65-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2565) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 25%
3. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 25%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2565) 25%
2. นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
3. น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
4. นายเสกสรร สงจันทึก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
2. นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมาบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2565) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย