โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
นักวิจัย :
นางสาวจุฑารัตน์ สวาทนุช , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
นายสุทธิชาติ เครือต๊ะมา , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2564 - 30/09/2565
บทคัดย่อ :