การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้กับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
นักวิจัย :
ผศ.ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อังคณา อินตา , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
15/05/2563 - 14/05/2564
บทคัดย่อ :