โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :
ดร.สุจิตรา โกศล , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.)
นางสาวสุนารี วังลึก , ร้อยละความรับผิดชอบ 13 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.)
ว่าที่ ร.ต.วรยศ สว่างชม , ร้อยละความรับผิดชอบ 12 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย (วว.)
ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี , ร้อยละความรับผิดชอบ 5 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ดำเนินการ :
24/03/2564 - 24/03/2565
บทคัดย่อ :