การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมด้วยการปลูกพืชผสมผสานตามลักษณะภูมินิเวศโดยการร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นแบบบูรณษการเชิงพื้นที่
นักวิจัย :
ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สมพร แม่ลิ่ม , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ ดร. ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , ร้อยละความรับผิดชอบ 15 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :