คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ข074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก 1032 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 633 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี 933 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ กุนัน อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่เพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ พลโยราช อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง 1033 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา 1075 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย 1136 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร 1186 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. อาจารย์กรรณิกา ฮามประคร 1191 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ 466 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ 495 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว 855 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ 934 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ 996 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางรจนา อุดมรักษ์ 370 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 983 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธนกร เคหา 371 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทศพร โสภาอุทก 133 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
4. นายสุคนธ์ ปามา 134 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.อรทัย ปรีชา 741 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 705 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายภานุวัต ศิริ 742 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร 136 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางจิราพรรณ เคหา 890 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสัพพะโชติ์ ใจบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางดาริน ชมภูพันธ์ 972 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นันท์นภัส อำมาตย์ใหญ่ 188 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายโยธิน นันตา 740 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 743 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ 137 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 138 นักวิชาการโภชนาการ . พนักงานส่วนงาน
ฝ่ายงานฟาร์ม
1. นายอภิชาติ หมั่นวิชา 369 นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 071 นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทองสุก เตจ๊ะ 078 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
4. นายครรชิต ชมภูพันธ์ 423 นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางสมคิด ไคร้แสง 572 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุรศักดิ์ โพธินาม ล079 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายสิทธิพร อุบายลับ ล190 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายสมพงษ์ ดาวเรือง 184 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
1. นางอัมพร คำฟองเครือ 832 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 259 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน