ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
Asst. Prof. Dr. Prapakorn Tarachai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy in Agriculture (Animal Functional Anatomy)
สถาบันการศึกษา : Ehime University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-07-001 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเหาและไรในไก่พื้นเมือง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : Physical characteristics, chemical compositions, and insecticidal activity of plant essential oils against chicken lice ( Menopon gallinae ) and mites ( Ornithonyssus bursa ) [1]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Integrative Sciences ฉบับที่ : 3

2. 2562 : การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำ ที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล