ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
Asst. Prof. Dr. Wiwat Pattanawong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-019 : การพัฒนาอุปกรณ์และชุดตรวจสอบสำหรับเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมโคคุณภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (โครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2563 : วช.-64-013 : นวัตกรรมและการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand Food Valley
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : มจ.1-63-07-002 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเห็บโค
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร, 47(พิเศษ 2)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : ขนาดของฟอลลิเคิลต่ออัตราการตั้งท้องโคนมเพศเมียเปรียบเทียบระหว่างโคสาวกับโคนาง [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของขนาดฟอลลิเคิลในวันผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดโคนม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2563 : การเสริมโกนาโดโทรปิ น รีลีสซ่งิ ฮอร์โมน ในโปรแกรมการกา หนดเวลาผสมเทียม [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบอัตราการผสมติดในโคที่เสริมโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมนในโปรแกรมกำหนดเวลาผสมเทียม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : ผลกระทบของดัชนีอุณหภูมิความชื้นที่มีผลต่อคุณลักษณะน้้ำเชื้อพ่อพันธุ์โค ที่ตรวจด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้ำเชื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2562 : การใช้พลาสม่าโคท้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันหนูทดลองเพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค [0.2]
ชื่อผลงาน : การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อตัวบ่งชี้การตั้งท้องของโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

5. 2562 : อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อโคที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

6. 2562 : การพัฒนาน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโคเพื่อทดแทนไข่แดง [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้เลซิตินจากถั่วเหลืองทดแทนไข่แดงในน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

7. 2562 : ขนาดของฟอลลิเคิลและคะแนนร่างกายมีผลต่ออัตราการตั้งท้องในโคนม [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของขนาดฟอลลิเคิลในวันผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดโคนม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล