ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
Asst. Prof. Dr. Julakorn Panatuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สัตวศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-013.4 : การสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้าไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2561 : สกว-สกอ.-62-008 : การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เดลต้าไนท์ดีเซตเรส ( 9 desaturase) และองค์ประกอบของ กรดไขมันในเนื้อแกะที่ได้รับอาหารที่มีการจำกัดไวตามินเอในสูตรอาหาร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

3. 2561 : สกสว.-62-001 : การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))

4. 2561 : สวก.-62-011 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากเต้าหู้เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมด้วยแคโรทีนในอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

5. 2561 : วช-62-007 : การปรับปรุงระบบผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองศ์ความรู้ทางเทคโยโลยีอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแม่โค
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

6. 2561 : สศ001/62 : ผลของการใช้ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเสริมด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือการหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์ราดในระยะหย่านมถึงรุ่น
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

7. 2561 : สศ002/62 : ผลของการใช้ผักโขมแห้งบด (Amaranthus spinosus L.) ที่ปรับปรุงคุณภาพต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคณุ ภาพเนือ้ ของสุกรพันธ์ุราด
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ ()

8. 2561 : สศ003/62 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย ()

9. 2561 : สศ004/62 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ องค์ประกอบของเลือดของสุกรขุน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : พิเศษ 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Bioscience Research   ฉบับที่ : 15(3): 1969-1974.

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ในเลือดของโคขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสูตรอาหารข้นเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อในโคขุนคุณภาพสูงโดยการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในสูตรอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซาก ของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองโดยใช้กากถั่วเหลืองเปียกหมักยีสต์ในสูตรอาหารข้นต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดโคเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

4. 2564 : ผลของสารไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ในวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : USING BY-PRODUCT FROM SPIRULINA PLATENSIS EXTRACTION AS ALTERNATIVE SYNBIOTIC SUPPLEMENT IN BROILER DIETS
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

5. 2564 : ผลของการเสริมน้ํามันหอมระเหยจากโรสแมรี่ (Rosmarinus officinalis L.) ต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เนื้อบดขึ้นรูปจากเนื้อสุกร [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

6. 2564 : ผลของการเสริมผงแก่นฝางในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ของไก่ ไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

7. 2564 : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ ต่อผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการผลิตในไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

8. 2563 : การใช้ผงหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อต่อ สมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน : การใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

9. 2563 : ผลของถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำช่วงอายุ 3-8 สัปดาห์ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : ผลของการใช้ผักโขมแห้งบด (Amaranthus spinosus L.) ที่ปรับปรุงคุณภาพต่อ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของสุกรพันธุ์ราด [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

11. 2562 : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประด่หางดำระยะรุ่น (4-7 สัปดาห์) [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

12. 2562 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

13. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

14. 2562 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบของเลือด ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

15. 2562 : ผลของแหล่งพลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือก และซังข้าวโพดหวานหมักเป็ นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุ แห้ง และจลน์ศาสตร์การผลิตแก็สในหลอดทดลอง [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

16. 2562 : ผลของการใช้ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ โดยการเสริมด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือการหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ของสุกรพันธ์ราดในระยะหย่านมถึงรุ่น [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

17. 2562 : ผลของแหล่งพลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือก และซังข้าวโพดหวานหมักเป็ นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุ แห้ง และจลน์ศาสตร์การผลิตแก็สในหลอดทดลอง [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลของรูปแบบของการให้อาหารและระดับพลังงานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุณภาพซากของโคขุนที่ได้รับเปลือกและซังข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

18. 2562 : การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำ ที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

19. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพผลิตของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

20. 2561 : ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และปริมาณเชื้อแบคทีเรียเอสเซอริเชีย โคไล (อีโคไล) และเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแลคติกในใส้ติ่ง [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

21. 2561 : Effects of dietary Lysine and Methionine levels on growth performance, carcass compositions and meat quality in Black-Boned Chickens at 0-4 weeks of age [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อในไก่กระดูกดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

22. 2561 : Extraction of Tinospora Crispa Crude extract for animal feed additive [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล