ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
Asst. Prof. Dr. Julakorn Panatuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สัตวศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-013.4 : การสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้าไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : พิเศษ 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ในเลือดของโคขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสูตรอาหารข้นเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อในโคขุนคุณภาพสูงโดยการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในสูตรอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซาก ของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองโดยใช้กากถั่วเหลืองเปียกหมักยีสต์ในสูตรอาหารข้นต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดโคเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

4. 2564 : ผลของสารไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ในวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้ผลพลอยได้จากการสกัดสารไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสารเสริมซินไบโอติกทางเลือกในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

5. 2564 : ผลของการเสริมน้ํามันหอมระเหยจากโรสแมรี่ (Rosmarinus officinalis L.) ต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เนื้อบดขึ้นรูปจากเนื้อสุกร [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

6. 2564 : ผลของการเสริมผงแก่นฝางในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ของไก่ ไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

7. 2564 : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ ต่อผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการผลิตในไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

8. 2563 : การใช้ผงหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อต่อ สมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน : การใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

9. 2563 : ผลของถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำช่วงอายุ 3-8 สัปดาห์ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : ผลของการใช้ผักโขมแห้งบด (Amaranthus spinosus L.) ที่ปรับปรุงคุณภาพต่อ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของสุกรพันธุ์ราด [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

11. 2562 : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประด่หางดำระยะรุ่น (4-7 สัปดาห์) [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

12. 2562 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

13. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

14. 2562 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบของเลือด ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

15. 2562 : ผลของแหล่งพลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือก และซังข้าวโพดหวานหมักเป็ นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุ แห้ง และจลน์ศาสตร์การผลิตแก็สในหลอดทดลอง [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

16. 2562 : ผลของการใช้ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ โดยการเสริมด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือการหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ของสุกรพันธ์ราดในระยะหย่านมถึงรุ่น [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

17. 2562 : ผลของแหล่งพลังงานและระดับพลังงานในสูตรอาหารรวมที่มีเปลือก และซังข้าวโพดหวานหมักเป็ นแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของวัตถุ แห้ง และจลน์ศาสตร์การผลิตแก็สในหลอดทดลอง [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลของรูปแบบของการให้อาหารและระดับพลังงานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุณภาพซากของโคขุนที่ได้รับเปลือกและซังข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

18. 2562 : การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำ ที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

19. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพผลิตของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล