ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. พชรพร ตาดี
Asst. Prof. Dr. Phacharaporn Tadee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-018 : การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้ เพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (โครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2563 : OT-64-037 : Occurrence and sequence type of antimicrobial resistant Salmonella spp. circulating in antibiotic-free organic pig farms of northern-Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : มจ.1-63-07-003 : เภสัชภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับกำจัดพยาธิภายนอกในสุนัข
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : The Thai Journal of Veterinary Medicine   ฉบับที่ : 51(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Integrative Sciences   ฉบับที่ : 18(3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Food Microbiology   ฉบับที่ : 304

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia canis, Hepatozoon canis, Babesia canis Anaplasma platys และ Trypanosoma evansi ในสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์และการสำรวจโรค พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 2

2. 2565 : ผลของการเสริมผงกะเพราแดงและแหนเป็ดใหญ่ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และโภชนะของไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย [0.8]
ชื่อผลงาน : การเสริมกะเพราแดงและแหนเป็ดใหญ่ผงในสูตรอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล