อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
Dr. Wantamas Jantasin
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบันการศึกษา : National Pingtung University of Science and Technology

2. ปริญญาโท : Master of Science (Animal Science)
สถาบันการศึกษา : National Pingtung University of Science and Technology

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การผลิตสุกร
2. การจัดการของเสีย
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของระดับการเสริมน้ําสับปะรดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะทางกายภาพ ของมูลในสุกรรุ่น [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของรูปแบบการให้อาหารและลักษณะทางกายภาพของอาหารต่อความเร็วในการกินและพฤติกรรมการกินอาหารของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 2

2. 2564 : ผลของสารไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ในวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้ผลพลอยได้จากการสกัดสารไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสารเสริมซินไบโอติกทางเลือกในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล