ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
Asst. Prof. Dr. Buaream Maneewan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Agriculture)
สถาบันการศึกษา : Ehime University

2. ปริญญาโท : Master of Science (Agriculture)
สถาบันการศึกษา : Kagawa University

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-009 : การใช้สารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไข่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)

2. 2563 : มจ.1-63-02-003 : การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2562 : มจ.2-63-084 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากไก่เนื้อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร)

4. 2562 : OT-63-007 : การใช้อาหารอินทรีย์ในไก่เนื้อ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : พิเศษ 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการเสริมผงกะเพราแดงและแหนเป็ดใหญ่ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และโภชนะของไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย [0.8]
ชื่อผลงาน : การเสริมกะเพราแดงและแหนเป็ดใหญ่ผงในสูตรอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซาก ของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อไก่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลของสารไฟโคไซยานิน (Phycocyanin) จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ในวัสดุรองพื้นคอกไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้ผลพลอยได้จากการสกัดสารไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสารเสริมซินไบโอติกทางเลือกในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

4. 2564 : ผลของการเสริมผงแก่นฝางในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ของไก่ ไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

5. 2564 : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ ต่อผลผลิตไข่ และคุณภาพไข่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของกากไพลในอาหารอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการผลิตในไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

6. 2563 : การใช้ผงหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อต่อ สมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน : การใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

7. 2563 : ผลของถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำช่วงอายุ 3-8 สัปดาห์ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2563 : Effect of Fermented Boiled Organic Soybean in Diet on Carcass Composition and Meat Quality of Broiler Chickens [0.6]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Scientific Journal of Engineering and Technology ฉบับที่ : 1

9. 2563 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของไก่เนื้อ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2562 : ผลของการใช้ผักโขมแห้งบด (Amaranthus spinosus L.) ที่ปรับปรุงคุณภาพต่อ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของสุกรพันธุ์ราด [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

12. 2562 : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประด่หางดำระยะรุ่น (4-7 สัปดาห์) [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

13. 2562 : ผลของการใช้ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ โดยการเสริมด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือการหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ของสุกรพันธ์ราดในระยะหย่านมถึงรุ่น [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล