ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง
Asst. Prof. Dr. Suban Foiklang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. สัตวศาสตร์
2. การจัดการฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์
3. การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4. การผลิตสัตว์
5. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6. โภชนศาสตร์สัตว์
7. โคนมและโคเนื้อ
8. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
2. การจัดการฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-63-011 : การใช้มันสำปะหลังดัดแปรเป็นแหล่งพลังงานสำหรับแพะขุนและแพะแม่พันธุ์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : OT-64-026 : ผลของการเสริมผงเปลือกส้มต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-024 : ผลของการใช้หน่อไม้บดทดแทนกากถั่วเหลืองต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : OT-64-018 : Comparative effect of Volvariella volvacea-treated rice straw and purple corn Stover fed at different levels on predicted methane and milk fatty acid profiles in tropical dairy cows
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2563 : OT-64-019 : Isolation and Characterization of Yeasts from Rumen Fluids for Potential Use as Additives in Ruminant Feeding
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2563 : OT-64-021 : Effect of yeast-fermented de-hulled rice on in vitro gas production, nutrient degradability, and rumen fermentation
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2563 : OT-64-020 : Effect of feeding a pellet diet containing high sulfur with fresh cassava root supplementation on feed use efficiency, ruminal characteristics, and blood metabolites in Thai native beef cattle.
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

8. 2563 : OT-64-022 : ผลของการใช้ใบมันสำปะหรังรวมยอดอัดเม็ดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดในครีดนม
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

9. 2563 : OT-64-023 : ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้ในอาหารข้นต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

10. 2563 : OT-64-027 : ผลของการเสริมยีสต์ไฮโดรไลซ์ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนาในโคเนื้อรุ่น
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

11. 2563 : OT-64-025 : ผลของการเสริมผงแก่นตะวันต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

12. 2561 : OT-61-032 : ผลของสูตรใบมันสำปะหลังรวมยอดอัดเม็ดต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สความสามารถการย่อยได้ และกระบวนการหมักโดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

13. 2561 : OT-61-033 : ผลของใบจามจุรีอัดเม็ดต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส ความสามารถย่อยได้และกระบวนการหมักในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

14. 2561 : วช.-62-002 : การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการประกอบสูตรอาหารข้นอย่างแม่นยำ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

15. 2561 : OT-62-014 : ผลของการใช้กล้วยดิบทดแทนมันเส้นในสูตรอาหารข้นต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สกระบวนการหมักและความสามารถในการย่อยได้
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

16. 2561 : OT-62-015 : ผลของการใช้ใบมะรุมบดทดแทนกากถั่วเหลืองต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สความสามารถในการย่อยได้และกระบวนการหมักในหลอดทดลอง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

17. 2561 : OT-62-016 : ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบชาบดต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สในหลอดทดลองความสามารถในการย่อยได้และกระบวนการหมักโดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลองจ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

18. 2561 : สกสว.-62-001 : การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))

19. 2561 : สวก.-62-011 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากเต้าหู้เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมด้วยแคโรทีนในอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

20. 2561 : วช-62-007 : การปรับปรุงระบบผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองศ์ความรู้ทางเทคโยโลยีอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแม่โค
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

21. 2561 : สกว.-61-022 : การศึกษาการใช้ยีสต์ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองเปียกเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : 49 (4)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Livestock Science   ฉบับที่ : 251

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition   ฉบับที่ : 105

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Tropical Animal Health and Production   ฉบับที่ : 52

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 47 (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Tropical Animal Health and Production   ฉบับที่ : 51: 523–528.

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Animal Production Science   ฉบับที่ : https://doi.org/10.1071/AN18491

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ในเลือดของโคขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสูตรอาหารข้นเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อในโคขุนคุณภาพสูงโดยการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในสูตรอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองโดยใช้กากถั่วเหลืองเปียกหมักยีสต์ในสูตรอาหารข้นต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดโคเนื้อ [0.8]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

3. 2564 : ผลของการใช้ใบมันสําปะหลังรวมยอดอัดเม็ดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดในโครีดนม [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาศักยภาพของการใช้ใบมันสำปะหลังรวมยอดอัดเม็ด ต่อผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมในโครีดนม
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 4

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล