อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
Dr. Mongkol Yachai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. โภชนศาสตร์สัตว์
2. การจัดการฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ปศุสัตว์อินทรีย์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : วช.-65-002 : ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2562 : OT-63-027 : Replacement of fish meal with Suckermouth Armored Catfish and its Effect on Performance and Intestinal Morphology of Indigenous Thai Chicken
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : บพข.-63-006.1 : การเสริมยีสต์แดงเป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหารไก่ไข่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

4. 2562 : บพข.-63-006.2 : การใช้ยีสต์แดง (Sporidiobolus poraroseus) เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารไก่ไข่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : The Journal of Animal and Plant Sciences   ฉบับที่ : 30(4) 803-810

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

2. 2562 : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพผลิตของสุกรขุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล