ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
Asst. Prof. Thananan Suppahakitchanon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : อวน.-63-008 : การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด)

2. 2562 : อวน.-63-009 : การพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย.และ GMP. สำหรับบริษัท บี. เอ็ม. ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท บี.เอ็ม ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล