ประเภททุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
วันที่เขียน 24/9/2555 10:14:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2567 1:38:35
เปิดอ่าน: 13355 ครั้ง

งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนที่น่าสนใจจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจแสวงหาแหล่งทุนเพื่อไปศึกษาต่อ วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเลือกแหล่งทุนที่ตรงกับความต้องการ โดยรวบรวมแหล่งทุนไว้จำนวน 22 แหล่งทุน โดยแต่ละแหล่งทุนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเพื่อขอรับทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเดินทางไปศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและปฏิบัติงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนต่างๆ และแยกประเภททุนเพื่อให้นักศึกษาและบุคลการที่สนใจได้รับทราบข้อมูลทุนที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุนจากต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

การแบ่งทุนตามแหล่งทุนที่สนับสนุนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจทราบ โดยแบ่งทุนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ข่าวสารข้อมูลและการวิจัยร่วม ซึ่งจะต้องสมัครโดยผ่านการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ดังนี้

     1) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)

     2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (UMAP)

     3) โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program

     4)  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

ประเภทที่ 2 ทุนต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานไทย

ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่ผู้สมัครจะต้องสมัครโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อผ่านหน่วยงานที่ได้รับการประสานจากแหล่งทุนให้เป็นผู้กำกับดูแลในการเสนอชื่อผู้สมัครไปยังแหล่งทุนอีกต่อหนึ่ง เช่น

     1) ทุนที่ให้โดยรัฐบาลประเทศต่างๆ เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลจีน ทุนรัฐบาลสวีเดน ทุนรัฐบาลอียิปต์ ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย เป็นต้น

     2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องของ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA)

     3) ทุน IATSS Forum จากประเทศญี่ปุ่น

     4) ทุน UNESCO

     5) ทุน Technology Grants ของรัฐบาลออสเตรีย

     6) ทุนโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand

ประเภทที่ 3 ทุนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และได้ประกาศให้ทุนกับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษา วิจัย หรือแลกเปลี่ยน

     1) ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Special Three-Year Doctoral Program for International Students in Tropical and Subtropical Agriculture and Related Sciences

     2) ทุน  Exchange Program Okayama (EPOK) ของ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น 

     3) ทุน  Exchange Students from Partner Universities  (Special Auditing Students และ Special Research Students ของ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

     4) โครงการ Women-Tenure-Track Faculty Staff Positions (WTT Staff) ของ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

     5) ทุน Exchange Visiting Scholarship ของ Tokai University (Kyushu Campuses) ประเทศญี่ปุ่น

     6) โครงการแลกเปลี่ยน Program for Academic Exchange (PAX) ของ National Chung Hsing University (NCHU) ไต้หวัน

     7) ทุนโครงการทัศนศึกษาภายใต้โครงการ The Asian Association of Agricultural Colleges and Universities Study Tour Programme (AAACU Study Tour Programme)

ประเภทที่ 4 ทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศโดยตรง ทุนประเภทนี้เป็นทุนเปิดซึ่งผู้สมัครสามารถสมัครโดยตรงกับสถาบัน/หน่วยงานที่ให้ทุน

ทุนประเภทนี้เป็นทุนเปิดที่แหล่งทุนต่างประเทศประกาศให้ทุน ซึ่งผ่านการสมัคร พิจารณาและรับทุนจากแหล่งทุนนั้นๆ โดยตรง เช่น

     1) ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

     2)  ทุน Endeavour Awards จากรัฐบาลออสเตรเลีย

     3) ทุน Deutscher Akademischer Austausch Dient (DAAD) หรือ German Academic Exchange Service จากประเทศเยอรมัน

     4) ทุนอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus)

     5) ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT)

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนต่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ หรือที่เว็บไซด์ http://www.interaffairs.mju.ac.th/

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=219
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 23:48:53   เปิดอ่าน 123  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:55:42   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:47:45   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง