Blog : ข้อมูลและวิธีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ข้อมูลและวิธีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยที่หอพัก หรือบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัย
ข้อมูลและวิธีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว » ข้อมูลและวิธีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว กรณีเป็นนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ที่มาศึกษา แลกเปลี่ยน วิจัย หรือปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยที่หอพัก หรือบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยมิเช่นนั้น นักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติจะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราได้ คือ การขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทย (การต่อการตรวจลงตรา) การรายงานตัว 90 วัน การสงวนสิทธิ์การตรวจลงตรา (Re-Entry Permit) กรณีต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยชั่วคราว
คำสำคัญ : คนต่างด้าว  นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8667  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 28/3/2560 10:34:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 23:13:13

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้