การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
วันที่เขียน 1/10/2561 14:05:29     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/8/2565 4:10:24
เปิดอ่าน: 4439 ครั้ง

ทำไมการเป็น “นักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศต่างประเทศ” คุ้มค่าที่สุด

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนไปศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าประสงค์หนึ่งที่จะพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีความมั่นใจ กล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออก โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พร้อมทั้งได้เรียนรู้เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการทำงานของหน่วยงานในต่างประเทศ ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”

7 เหตุผล ว่า...ทำไมการเป็น “นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ” คุ้มค่าที่สุด

     1. ได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง

     2. ระบบการศึกษาที่ต่างออกไป

     3. เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่

     4. พัฒนาทักษะทางภาษา

     5. ค้นพบและลองทำอะไรด้วยตัวเอง

     6. พบเจอเพื่อนใหม่ในชีวิต

     7. ทำให้โปรไฟล์เราดูโดดเด่น

การตัดสินใจไปศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

     1. ถามตัวเองว่าอยากไปประเทศอะไร?? เพราะอะไร??

     2. ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

         - สถานที่ตั้ง ข้อมูลทั่วไป

         - คณะ

         - สาขาวิชา

         - หลักสูตรที่เปิดสอน

     3. เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (มี MOU และ ไม่มี MOU)

         - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

     4. ความพร้อมของนักศึกษาและครอบครัว

         - ผู้ปกครองอนุญาต

         - สถานภาพทางการเงิน

         - ภาษาต่างประเทศ

         - สุขภาพร่างกายและจิตใจ

ขั้นตอนการติดต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเตรียมเอกสาร

     1. ติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

         - ศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (MOU)  http://www.interaffairs.mju.ac.th/

         - ขั้นตอนการเตรียมตัวและเอกสาร

     2. ติดต่อคณะเพื่อแจ้งความประสงค์และเตรียมเอกสาร ดังนี้

       - แจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ประสงค์จะไปแลกเปลี่ยน

       - ช่วงเวลาที่จะเดินทางไป

       - ประวัติส่วนตัว (Resume)

       - ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

       - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

       - ผลสอบภาษาต่างประเทศ

TIPS สำหรับการเตรียมตัวที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

     1. ทำพาสปอร์ต และยื่นขอวีซ่า

     2. ตรวจสุขภาพร่างกาย

     3. ทำประกันการเดินทาง (สุขภาพและอุบัติเหตุ)

     4. ซื้อตั๋วเครื่องบิน

     5. เรื่องของเงิน (เงินไทยและเงินต่างประเทศ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต

     6. ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และผู้คนของประเทศที่จะไป

     7. จัดเตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ

     8. โทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ค

     9. เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในร...
ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/8/2565 18:43:33   เปิดอ่าน 2327  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง