กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 28/9/2560 14:19:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2567 1:06:37
เปิดอ่าน: 3517 ครั้ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน จึงแบ่งวิธีการดำเนินงานเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ 2.กรณีที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครด้วยตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 

กรณีมีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

1. มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ส่งหนังสือเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้สมัคร (บุคลากร) มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดให้ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณา

3. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาตอบรับ

4. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

5. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษ เพื่อตอบรับเข้าศึกษาและแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศและผู้สมัคร

6. ผู้สมัครเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

8. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

    - จัดที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นบุคลากรต่างชาติและต้นสังกัดมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันมหาวิทยาลัยแม่โจ้)   

    - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

9. นักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษา

หมายเหตุ กรณี คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ปฏิเสธการรับเข้าศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ออกหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ตอบปฏิเสธไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศและผู้สมัคร

 

กรณีไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

1. ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย

2. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำหนังสือราชกาภาษาอังกฤษ เพื่อตอบรับเข้าศึกษาและแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปถึงผู้สมัคร

3. ผู้สมัคร เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

5. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

    - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. นักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษา

 

 

       

 

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

       
   
 
   

ผู้สมัครเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
   

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
   

ผู้สมัครเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
   

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 23:48:53   เปิดอ่าน 123  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:55:42   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:47:45   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง