ข้อมูลและวิธีการแจ้งที่พักของคนต่างด้าว กรณีเป็นนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ที่มาศึกษา แลกเปลี่ยน วิจัย หรือปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 28/3/2560 10:34:45     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2567 2:23:16
เปิดอ่าน: 8668 ครั้ง

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยที่หอพัก หรือบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยมิเช่นนั้น นักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติจะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราได้ คือ การขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทย (การต่อการตรวจลงตรา) การรายงานตัว 90 วัน การสงวนสิทธิ์การตรวจลงตรา (Re-Entry Permit) กรณีต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยชั่วคราว

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว กรณีเป็นนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติที่มาศึกษา แลกเปลี่ยน วิจัย หรือปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถาบันการศึกษา หรือบ้านเช่าทั่ว ๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการ แจ้งตามแบบ ตม. 30 ซึ่งจะต้องรายงานคนต่างด้าวผู้เข้าพักอาศัยทุกคน ไม่ใช่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคณะหรือหนึ่งเคหสถาน กล่าวคือ จะต้องรายงานคนต่างด้าวผู้พักอาศัยทุกคนที่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักในประเทศไทย และทุกครั้งที่เข้ามาพักอาศัยในเคหสถาน ซึ่งการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติที่มาศึกษา แลกเปลี่ยน วิจัย หรือปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี 2 กรณี คือ

1. การเข้าพักอาศัยที่หอพัก หรือบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัย

2. การเข้าพักอาศัยที่หอพักเอกชนหรือบ้านพักภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าบ้านหรือเจ้าของเคหสถานนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้แจ้งที่พักคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัย

ทั้งนี้ เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้ว จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เข้าพัก มิเช่นนั้น นักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติจะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราได้ คือ การขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทย (การต่อการตรวจลงตรา) การรายงานตัว 90 วัน การสงวนสิทธิ์การตรวจลงตรา (Re-Entry Permit) กรณีต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยชั่วคราว และหากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นโรงแรมที่พัก ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท

อนึ่ง หากคนต่างด้าวได้เข้าพักในเคหสถานของผู้แจ้ง (และเจ้าบ้านได้รายงาน ตม.30 แล้ว) หลังจากนั้น คนต่างด้าวได้เดินทางออกนอกประเทศ ไปท่องเที่ยว หรือไปพำนักที่อื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งและกลับเข้ามาพักในเคหสถานของผู้แจ้งอีกครั้ง เจ้าบ้านจะต้องรายงาน ตม.30 อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีเดียวที่ผู้แจ้งไม่ต้องรายงานอีกคือ ในกรณีที่คนต่างด้าวพักอย่างต่อเนื่องโดยไม่เข้าพักที่อื่นเลย เพราะในการไปเที่ยวและเข้าพักที่อื่นนั้น สถานที่นั้นก็จะได้รายงาน ตม. 30 ของคนต่างด้าวรายนั้นแล้ว ดังนั้น ทำให้ ตม.30 แรกที่ผู้แจ้งได้แจ้งไว้นั้นเป็นอันสิ้นสุด เมื่อคนต่างด้าวกลับมาพักในเคหสถานอีกครั้งจึงจำเป็นต้องรายงานที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอีกครั้ง

การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ ดังนี้

วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

     1.1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง

            - กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง ตม.30 พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย

     1.2 มอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

            - ใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษัทโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

         - หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนในการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

         - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

         - กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง ตม.30 พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย

วิธีที่ 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

         - กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง ตม.30 พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย

         - ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน

         - นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งไปยัง งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วิธีที่ 3 แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

         - ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในหน้าต่าง การแจ้งที่พักอาศัย เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้ระบบไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียน

        - สามารถ Download แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ การแจ้งที่พักอาศัย

        - สามารถ Download คู่มือการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตและแบบ ตม.30 ในหน้า login เข้าระบบ 

 

วิธีการกรอกบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย(แบบ ตม.30) กรณีมาแจ้งด้วยตนเองหรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30) ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน (2 แผ่น) ส่วนแรก เป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเจ้าบ้าน และที่ตั้งสถานที่ที่มีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย

การกรอกรายละเอียดในแบบ ตม.30 ส่วนที่ 2 ขอให้ท่านดำเนินการกรอกให้ครบทุกช่อง โดยให้ดูจากหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวเป็นหลัก เนื่องจากรายละเอียดของบุคคลต่างด้าว ซึ่งบุคคลต่างด้าวเขียนให้ก่อนเข้าพักอาศัยมักไม่ถูกต้อง และการกรอกให้ใช้วิธีพิมพ์หรือเขียน ถ้าเป็นการเขียนให้เขียนเป็น BLOCK LETTER และมีข้อพึงระวังในการกรอกดังนี้

        - ชื่อคนต่างด้าว ต้องเว้นช่องว่างระหว่าง ชื่อตัว ชื่อกลาง ชื่อสกุล ให้เห็นชัดเจน

        - เลขที่หนังสือเดินทาง หากมีตัวหนังสือข้างหน้า หรือข้างหลังตัวเลขให้เขียนลงไปด้วย

        - ช่องบัตรขาเข้าเลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตรขาเข้า (บัตร ตม.6) ซึ่งแนบอยู่ในหนังสือเดินทาง โดยกรอกเช่นเดียวกับ การกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กล่าวคือ หากมีตัวหนังสือ ให้กรอกตัวหนังสือลงไปด้วย

        - วันเดินทางเข้า หมายถึง วันที่คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับวันที่เข้าพัก ให้กรอกลงใน แผ่นหน้าของใบแจ้งรับคนต่างด้าว เข้าพักอาศัย

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในแบบ ตม.30 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรับแจ้งและฉีกแบบ ตม.30 ส่วนล่างให้ผู้แจ้งเก็บรักษาต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 23:48:53   เปิดอ่าน 123  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:55:42   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:47:45   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง