สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:21:14
เปิดอ่าน: 2182 ครั้ง

สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ค่าสถิติและการหาค่าสถิติ ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

    เป็นการหาค่าสถิติ และระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบ ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เราสนใจ รวมทั้งการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้สถิติ

ให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับข้อมูล หรือการแจกแจงของข้อมูล เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

 

2. การทดสอบ outlier การทดสอบแบบที (t - test) และการทดสอบแบบเอฟ (F-test)

    เป็นการทดสอบค่านอกเกณฑ์ (outlier) เพื่อทดสอบดูค่าที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ รวมทั้งการทดสอบแบบที และแบบเอฟ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทดสอบ

ให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่เราทำการทดสอบ 

 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Regression correlation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

    เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป พร้อม ๆ กัน

 

4. การฝึกปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ และทดสอบข้อมูล

    เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ได้กล่าวมาแล้ว มาทำการวิเคราะห์

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:19:47   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:20:31   เปิดอ่าน 34  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30...
บทความวิชาการ  วารสารวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 10:18:57   เปิดอ่าน 888  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 8:34:25   เปิดอ่าน 881  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาตนเองด้านการวิจัย1 » การตั้งตำรับน้ำมันเหลือง
ขมิ้นชันและไพลเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสรรพคุณทางยาหลากหลาย สารสกัดและน้ำมันที่สกัดจาก สมุนไพรทั้งสองชนิดมีการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือนำมาผลิตเพื่อใช้เป็นยาประจำบ้านลักษ...
น้ำมันเหลือง     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 5/4/2566 16:20:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 9:29:49   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง