การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 2:47:35
เปิดอ่าน: 1096 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำให้ทราบว่าผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากเดิมราคาแพง และต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ผู้วิจัยใช้เวลาพัฒนาเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 15 ปี เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการของบริษัทที่เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่าย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการทำวิจัยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์อื่น ตีพิมพ์งานวิจัยสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ เมื่อทำนวัตกรรมแล้วต้องมีการจดสิทธิบัตร เป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ และมีการร่วมมือกับบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐปนีย์ สารครศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ และข้อดีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และผู้วิจัยสามารถผลิตได้เองจากพืชที่มีความแข็ง ใบไม้ แกลบข้าวเป็นสารพวกซิลิกา เป้าหมายการวิจัยคือพัฒนาวัสดุแอโนดโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ประสิทธิภาพสูง ความจุไฟฟ้าสูง ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กับรถสกูตเตอร์ เป็นต้น • ได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคโปสเตอร์ ทำให้ทราบแนวทางการวิจัยของนักศึกษา โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะเป็นงานวิจัยที่เห็นการนำไปใช้ประโยชน์ได้ชัด มีการทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และความรู้ความเข้าใจของผู้นำเสนอ 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ • ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำวิจัยในรายวิชา คศ 492 โครงงาน วท 497 สหกิจศึกษา และวท 498 การเรียนรู้อิสระ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) • ทำให้บุคลากรมีแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป • ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน เกิดความสามัคคีมากขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 13:09:38   เปิดอ่าน 92  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 2:50:04   เปิดอ่าน 121  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 19:31:38   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง