การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:22:41
เปิดอ่าน: 882 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำให้ทราบว่าผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากเดิมราคาแพง และต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ผู้วิจัยใช้เวลาพัฒนาเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 15 ปี เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการของบริษัทที่เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่าย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการทำวิจัยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์อื่น ตีพิมพ์งานวิจัยสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ เมื่อทำนวัตกรรมแล้วต้องมีการจดสิทธิบัตร เป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ และมีการร่วมมือกับบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐปนีย์ สารครศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ และข้อดีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และผู้วิจัยสามารถผลิตได้เองจากพืชที่มีความแข็ง ใบไม้ แกลบข้าวเป็นสารพวกซิลิกา เป้าหมายการวิจัยคือพัฒนาวัสดุแอโนดโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ประสิทธิภาพสูง ความจุไฟฟ้าสูง ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กับรถสกูตเตอร์ เป็นต้น • ได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ภาคโปสเตอร์ ทำให้ทราบแนวทางการวิจัยของนักศึกษา โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะเป็นงานวิจัยที่เห็นการนำไปใช้ประโยชน์ได้ชัด มีการทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และความรู้ความเข้าใจของผู้นำเสนอ 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ • ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำวิจัยในรายวิชา คศ 492 โครงงาน วท 497 สหกิจศึกษา และวท 498 การเรียนรู้อิสระ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) • ทำให้บุคลากรมีแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป • ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน เกิดความสามัคคีมากขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:19:47   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:20:31   เปิดอ่าน 34  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเ...
สถิติ  สถิติทดสอบ  สถิติประยุกต์  ห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:21:14   เปิดอ่าน 2182  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30...
บทความวิชาการ  วารสารวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/6/2566 17:21:57   เปิดอ่าน 889  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาตนเองด้านการวิจัย1 » การตั้งตำรับน้ำมันเหลือง
ขมิ้นชันและไพลเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสรรพคุณทางยาหลากหลาย สารสกัดและน้ำมันที่สกัดจาก สมุนไพรทั้งสองชนิดมีการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือนำมาผลิตเพื่อใช้เป็นยาประจำบ้านลักษ...
น้ำมันเหลือง     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 5/4/2566 16:20:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 9:29:49   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง