เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2023
วันที่เขียน 22/3/2566 16:54:17     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 4:25:23
เปิดอ่าน: 5795 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Pure And Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023)” และนำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (PACCON 2023) ดังต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม ดังนี้

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และนักวิจัยได้นำผลงานทางวิชาการและการวิจัยมาเสนอในที่ประชุมวิชาการ และเพื่อให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจ สามารถติดตามและรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต  ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ

ในงานประชุมวิชาการดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายปากเปล่าและโปสเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Raymond J. Andersen จากมหาวิทยาลัย University of British Columbia ประเทศ Canada ได้บรรยายพิเศษ Plenary Lecture ในหัวข้อเรื่อง "Natural Product Drug Leads for Development of ‘Host Directed Therapies’ to manage 21st Century Pandemics" มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ ยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำไปสู่การพัฒนา เพื่อจัดการกับโรคระบาดในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้น มีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

- ได้นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของผู้วิจัย ของคณะและมหาวิทยาลัย

- ได้รับความรู้ด้านเคมีที่หลากหลายสาขา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนได้

- ได้พัฒนาตนเองด้านภาษาจากการพบปะกับนักวิจัยชาวต่างชาติ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์กับนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

- ตอบตัวชี้วัดของคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

- ช่วยกระตุ้นให้การเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านเคมี เคมีอินทรีย์ และเคมีเชิงคำนวณ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์

คำสำคัญ : PACCON 2023 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานวิจัย

กลุ่มบทความ :กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร

หมวดหมู่ :กลุ่มงานสายวิชาการ

แชร์ : 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 4:12:15   เปิดอ่าน 28  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง