โครงการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)”
วันที่เขียน 3/3/2565 15:53:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2565 23:24:35
เปิดอ่าน: 391 ครั้ง

โครงการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)” ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting และ Live ผ่าน YouTube โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามหนังสืออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  1. ในการออกแบบหลักสูตร ควรมีการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ หรือ มคอ.1 ผู้ใช้บัณฑิตทั้งสถานประกอบการหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

2.นำผลสรุปจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสร้าง PLOs ของหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีการบริการนักศึกษา การจัดสิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวก การดูผลผลิตและผลลัพธ์

  1. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีและเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
  2. มีการวัดความสำเร็จของหลักสูตร โดยดูจากนักศึกษาว่าเป็นไปตาม PLOs ที่ตั้งไว้หรือไม่
  3. นำผลการประเมินต่าง ๆ ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของหลักสูตร
  4. ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 และ Version 4.0 คือ Version 3.0 มี 11 เกณฑ์ และได้มีการยุบรวมเกณฑ์ 2 กับ 3 เกณฑ์ 7 กับ 8 และเกณฑ์ 10 ไปรวมในเกณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ Version 4.0 เหลือแค่ 8 เกณฑ์
  5. มีการบรรยายรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ บางเกณฑ์ย่อยมีการเพิ่มมาใหม่ มีตัวอย่างการให้ข้อมูล และให้ไปศึกษารายละเอียดจากคู่มือเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
  6. สรุปได้ว่าเกณฑ์ 1-8 จะต้องมีการวางแผน มีการปฏิบัติตามแผน มีการตรวจสอบประเมิน มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และเมื่อปรับปรุงแล้วผลเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

 

 ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

   1. ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างมาก

  1. สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทำรายงาน AUN-QA ในปีการศึกษา 2565

 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  1. ได้ทราบขั้นตอนวิธีที่ถูกต้อง รายละเอียดในการออกแบบหลักสูตร ข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 และ 0 รายละเอียดในแต่ละเกณฑ์ เพื่อหลักสูตรจะได้นำไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
  2. เป็นประโยชน์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1258
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2565 22:14:22   เปิดอ่าน 165  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2565 21:43:45   เปิดอ่าน 154  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง