การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 9/12/2564 15:08:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 22:11:14
เปิดอ่าน: 956 ครั้ง

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

 การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

     การกำหนดกรอบตำแหน่ง เป็นการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่พึงมีในแต่ละหน่วยงาน ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ (1)ต้องเป็นตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งคำนึงถึงลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง, ระดับความรับผิดชอบต่องานในด้านการตัดสินใจ ด้านการบังคับบัญชา ด้านความอิสระในการปฏิบัติงานรวมถึงด้านผลกระทบต่างๆของงาน, ระดับความยากง่ายของงานคือเป็นคุณภาพของงานที่พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน และความหลากหลายของงาน

(2)ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

(3)ไม่มีผลทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น

(4)ต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อนและความประหยัด เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน


     การวิเคราะห์งาน Job Analysis เป็นการศึกษาลักษณะงาน ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 

1)การวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง

๒)การวิเคราะห์ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ขั้นตอนและวิธีการทำงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓)วิเคราะห์คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน เช่นระดับความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับของผลกระทบ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาจาดผลการปฏิบัติงานจริง ได้แก่หน้าที่ความรับผิดชอบ/ขอบเขตของงานตามตำแหน่ง และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง เป็นต้น


     การประเมินค่างาน Job Evaluation เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่มีความยากง่าย/คุณภาพต่างๆ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน “ไม่ใช่ประเมินตัวบุคคล และ ไม่ใช่วัดเชิงปริมาณงาน” เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบ มีความสมเหตุสมผล มีมาตรฐานและเป็นธรร

 • หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน Get Started เป็นการประเมินที่ต้องคำนึงถึง 5 ข้อ
  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร
  2.หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  4.ภาระงานของตำแหน่ง
  5.แบบประเมินค่างาน
 • หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ มีองค์ประกอบดังนี้
  1.หน้าที่ความรับผิดชอบ (30คะแนน)
  2.ความยุ่งยากของงาน (30คะแนน)
  3.การกำกับตรวจสอบ (20คะแนน)
  4.การตัดสินใจ (20คะแนน)
  *ระดับชำนาญการ ต้องได้ 64 คะแนนขึ้นไป **ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้ 84 คะแนนขึ้นไป
 • หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบดังนี้
  1.ด้านความรู้และความชำนาญงาน (20คะแนน)
  2.ด้านการบริหารจัดการ (20คะแนน)
  3.ด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (20คะแนน)
  4.ด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา (20คะแนน)
  5.ด้านอิสระในการคิด (20คะแนน)
  6.ด้านความท้าทายในการแก้ปัญหา (20คะแนน)
  7.ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (20คะแนน)
  8.ด้านอิสรภาพในการปฏิบัติงาน (20คะแนน)
  9.ด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน (20คะแนน)
  10.ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง (20คะแนน)
  รวม 300 คะแนน
  *ระดับเชี่ยวชาญ ต้องได้ 170 คะแนนขึ้นไป **ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้ 235 คะแนนขึ้นไป

     เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน มีคำสำคัญในการเขียนประเมินค่างาน ได้แก่ ความยาก(ของงาน), ความยุ่งยากซับซ้อน(ของงาน), ความหลากหลาย(ของงาน), การควบคุม, การกำกับ, ตรวจสอบ และคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งมีตัวอย่างแบบฟอร์มดังภาพ หรือสามารถติดต่อสอบถามผู้บรรยาย คุณปัทมา จักษุรัตน์ ได้ที่ 089-555666-1 หรือ jaksurat.p@gmail.com

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1248
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 21:20:43   เปิดอ่าน 955  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 21:25:41   เปิดอ่าน 1547  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง