การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 12/11/2564 10:07:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 13:04:56
เปิดอ่าน: 75 ครั้ง

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

จากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ" สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งให้สูงขี้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์งานโดยพิจารณาจากลักษณะของงานต้องมีขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับความผิดชอบของงาน และระดับความยากง่ายของงานโดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ที่จำเป็นที่ในงานแนวทางการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การประเมินค่างานนั้น ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านความรับผิดชอบ มาถึงกล่าวถึง หลักเกณฑ์การประเมินการค่างาน ต้องประกอบไปด้วย โดยสิ่งที่จะต้องจัดเตรียม ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร 2.หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4. ภาระงานของตำแหน่ง 5.แบบประเมินค่างาน และพิจารณาระดับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  สุดท้ายเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน จะต้องคำนึงถึง 1.กำหนดงานที่รับผิดชอบ 2.นำมาจัดกลุ่มและเรียงลำดับความสำคัญ 3.กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1242
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
การประเมินค่างาน เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มช่วยวิชาการ  การประเมินค่างาน  อบรม  อบรม online     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 3/11/2564 12:24:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 5:43:08   เปิดอ่าน 119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมขั้นพื้นฐานในยุคโควิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนและนักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New ...
การผลิตสื่อ, สื่อการเรียนรู้,     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 29/9/2564 23:14:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 12:24:03   เปิดอ่าน 212  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” » รายงานสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ และร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดั มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ในปัจจุบันมีงานวิจัยจากนักวิจัยต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสมุนไพรจะถูกนำมาวิจัยจำนวนมาก แต่ยังขาดการนำงานวิจัยสู่นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะพบว่ามีปัจจัยหลักที่สำคัญที่มีปัญหาคือ ชีวิต...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 11/9/2564 10:32:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 23:07:17   เปิดอ่าน 236  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง