การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 12/11/2564 10:07:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/2/2566 19:55:05
เปิดอ่าน: 884 ครั้ง

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

จากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ" สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งให้สูงขี้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์งานโดยพิจารณาจากลักษณะของงานต้องมีขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับความผิดชอบของงาน และระดับความยากง่ายของงานโดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ที่จำเป็นที่ในงานแนวทางการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การประเมินค่างานนั้น ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านความรับผิดชอบ มาถึงกล่าวถึง หลักเกณฑ์การประเมินการค่างาน ต้องประกอบไปด้วย โดยสิ่งที่จะต้องจัดเตรียม ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร 2.หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4. ภาระงานของตำแหน่ง 5.แบบประเมินค่างาน และพิจารณาระดับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  สุดท้ายเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน จะต้องคำนึงถึง 1.กำหนดงานที่รับผิดชอบ 2.นำมาจัดกลุ่มและเรียงลำดับความสำคัญ 3.กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1242
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/2/2566 14:24:30   เปิดอ่าน 736  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 23:37:52   เปิดอ่าน 1455  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง