การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 12/11/2564 10:07:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/9/2565 6:12:28
เปิดอ่าน: 726 ครั้ง

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

จากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ" สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งให้สูงขี้น ตำแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์งานโดยพิจารณาจากลักษณะของงานต้องมีขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับความผิดชอบของงาน และระดับความยากง่ายของงานโดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ที่จำเป็นที่ในงานแนวทางการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การประเมินค่างานนั้น ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านความรับผิดชอบ มาถึงกล่าวถึง หลักเกณฑ์การประเมินการค่างาน ต้องประกอบไปด้วย โดยสิ่งที่จะต้องจัดเตรียม ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร 2.หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4. ภาระงานของตำแหน่ง 5.แบบประเมินค่างาน และพิจารณาระดับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  สุดท้ายเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน จะต้องคำนึงถึง 1.กำหนดงานที่รับผิดชอบ 2.นำมาจัดกลุ่มและเรียงลำดับความสำคัญ 3.กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1242
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/9/2565 2:27:54   เปิดอ่าน 962  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
การประเมินค่างาน เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มช่วยวิชาการ  การประเมินค่างาน  อบรม  อบรม online     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 3/11/2564 12:24:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2565 16:33:00   เปิดอ่าน 838  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง