Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics
วันที่เขียน 14/8/2564 12:20:44     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 5:44:40
เปิดอ่าน: 311 ครั้ง

Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

                      ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหัวข้อสัมมนา ดังนี้

 • ทราบ Extraction Techniques สำหรับการสกัดส่วนดอก ใบ เมล็ดจากกัญชา
 • ทราบ Applications: การประยุกต์ การผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง จากกัญชาและกัญชง
 • ทราบ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน และการแบ่งประเภทสำคัญจากสารสกัด Cannabinoids จากกัญชาและกัญชง
 • ทราบกฎหมายปริมาณสารสำคัญของ กัญชาและกัญชง
 • ทราบการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชา
  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

  งานสัมมนาออนไลน์นี้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่งานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยได้รับความรู้จากการฟังบรรยาย แนวคิด วิธีการปฏิบัติ อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสารสกัดจากกัญชา กัญชง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การแปรรูปสารสกัดหรือส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชากัญชง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่น ๆ เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ความรู้รอบตัวและเชิงวิชาการเกี่ยวกับ  Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics

   

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  สำหรับประโยชน์ต่อหน่วยงาน ความรู้ที่ได้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้สามารถสร้างแนวคิดก่อเกิด ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การแปรรูปสารสกัดหรือส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชากัญชง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่น ๆ เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ผู้สนใจ เพื่อนร่วมงานและทีมวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยรวม

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เผยแพร่ความรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม » วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 6/10/2564 15:13:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:57:59   เปิดอ่าน 119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยื...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 3/10/2564 16:05:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 3:56:51   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 » การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้เรียนรู้จากการสัมมนา ดังนี้ - ทราบถึง ก...
การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 27/9/2564 16:07:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:24:42   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 » การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้เรียนรู้จากการสัมมนา ดังนี้ ทราบถึง...
การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 27/9/2564 16:04:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:19:30   เปิดอ่าน 138  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง