Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics
วันที่เขียน 14/8/2564 12:20:44     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 4:11:45
เปิดอ่าน: 1069 ครั้ง

Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

                      ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหัวข้อสัมมนา ดังนี้

 • ทราบ Extraction Techniques สำหรับการสกัดส่วนดอก ใบ เมล็ดจากกัญชา
 • ทราบ Applications: การประยุกต์ การผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง จากกัญชาและกัญชง
 • ทราบ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐาน และการแบ่งประเภทสำคัญจากสารสกัด Cannabinoids จากกัญชาและกัญชง
 • ทราบกฎหมายปริมาณสารสำคัญของ กัญชาและกัญชง
 • ทราบการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชา
  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

  งานสัมมนาออนไลน์นี้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่งานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยได้รับความรู้จากการฟังบรรยาย แนวคิด วิธีการปฏิบัติ อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสารสกัดจากกัญชา กัญชง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การแปรรูปสารสกัดหรือส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชากัญชง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่น ๆ เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ความรู้รอบตัวและเชิงวิชาการเกี่ยวกับ  Cannabis testing the series EP2 หัวข้อ Success Story of Cannabinoid Application in Medicines, Foods, Beverages, and Cosmetics

   

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  สำหรับประโยชน์ต่อหน่วยงาน ความรู้ที่ได้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ให้สามารถสร้างแนวคิดก่อเกิด ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การแปรรูปสารสกัดหรือส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชากัญชง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และอื่น ๆ เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ผู้สนใจ เพื่อนร่วมงานและทีมวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยรวม

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
หลักสูตรอบรม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable solid WAste management and Policies – SWAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 มีโครงสร้างการอบรมดังต่อไปนี้ บทนำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กา...
การจัดการขยะมูลฝอย , เทคโนโลยีการจัดการขยะ, ชนิดของขยะ, การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 5/10/2565 10:38:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 22:11:27   เปิดอ่าน 2140  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง