การสร้างวีดีโอสอนออนไลน์ สำหรับครูอาจารย์ยุค New Normal หัวข้อ วีดีโอสื่อการสอน ลงทุนหลักร้อย production หลักล้าน
วันที่เขียน 13/8/2564 14:47:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 4:14:58
เปิดอ่าน: 917 ครั้ง

ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหัวข้อสัมมนา ดังนี้ - ทราบความก้าวหน้าและโปรแกรมที่ใช้พัฒนาสื่อการสอน ที่แนะนำโดยวิทยากร ที่มีการใช้กันทั้งในและต่างประเทศ เช่น MOOC และการทำ Video Lecturers โดยแนะนำโปรแกรม เช่น CANVA iMovie การใช้ PowerPoint OBS studio เป็นต้น - ทราบและเห็นตัวอย่างการสร้างบรรยาการศการเรียน ผ่านการใช้ snap camera - ทราบการสร้างสื่อนำเสนอแบบง่าย ผ่านการบันทึก mp4 ผ่าน โปรแกรมพื้นฐาน PowerPoint - แนะนำการใช้โปรแกรม Loom - แนะนำการใช้โปรแกรม Davinci Resolve - แนะนำ Google sheets และการทำ Green Screen

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

                      ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากหัวข้อสัมมนา ดังนี้

  • ทราบความก้าวหน้าและโปรแกรมที่ใช้พัฒนาสื่อการสอน ที่แนะนำโดยวิทยากร ที่มีการใช้กันทั้งในและต่างประเทศ เช่น MOOC และการทำ Video Lecturers โดยแนะนำโปรแกรม เช่น CANVA iMovie การใช้ PowerPoint OBS studio เป็นต้น
  • ทราบและเห็นตัวอย่างการสร้างบรรยาการศการเรียน ผ่านการใช้ snap camera
  • ทราบการสร้างสื่อนำเสนอแบบง่าย ผ่านการบันทึก mp4 ผ่าน โปรแกรมพื้นฐาน PowerPoint
  • แนะนำการใช้โปรแกรม Loom
  • แนะนำการใช้โปรแกรม Davinci Resolve
  • แนะนำ Google sheets และการทำ Green Screen

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

งานสัมมนาออนไลน์นี้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่งานด้านการสอน การบริการวิชาการ โดยได้รับความรู้จากการฟังบรรยาย แนวคิด วิธีปฏิบัติ การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมีตัวอย่างประกอบ และอาจารย์ท่านที่ใช้งานแล้วประสบความสำเร็จ มีการสอนที่น่าสนใจ เหล่านี้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การบริการวิชาการ ให้สามารถสร้างสื่อการสอน ถ่ายทอด การเข้าร่วมและจัดกิจกรรม online ที่ทันสมัยและน่าสนใจในระดับชาติหรือนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

สำหรับประโยชน์ต่อหน่วยงาน ความรู้ที่ได้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการสอน การบริการวิชาการ ให้สามารถสร้างสื่อการสอน ถ่ายทอด online ที่ทันสมัยและน่าสนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยรวม

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1190
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
หลักสูตรอบรม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable solid WAste management and Policies – SWAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 มีโครงสร้างการอบรมดังต่อไปนี้ บทนำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กา...
การจัดการขยะมูลฝอย , เทคโนโลยีการจัดการขยะ, ชนิดของขยะ, การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 5/10/2565 10:38:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 22:11:27   เปิดอ่าน 2140  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง