การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วันที่เขียน 2/6/2564 11:48:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 2:17:05
เปิดอ่าน: 198 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่ อว 69.5.5/56 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยการบรรยายพิเศษเป็นการบรรยายจากอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.1 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล เรื่อง Investigation

of bacterial metabolic responses using the metabolomic approach ทำให้ได้ทราบถึงงานวิจัยที่นำแบคทีเรียมาช่วยในการผลิตไบโอฟิล์มที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ เรื่อง Calcium

phosphate compositions in biomedical applications ทำให้ได้ทราบถึงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและคุณสมบัติของ Bio-ceramics ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

1.3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ session chair และกรรมการตัดสินการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ประจำห้อง 3201 ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10:00-11:00 น. มีผู้ร่วมนำเสนอจำนวน 4 เรื่อง มีทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมเกม 180 ไอคิว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) การพยากรณ์จำนวนคดียาเสพติดโดยใช้วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง การศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในการระบาดช่วงแรกในประเทศไทย โดยตัวแบบ SIR ซึ่งงานวิจัย 3 เรื่องหลังเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการประกวดการนำเสนอผลงานดังกล่าว ซึ่งทุกเรื่องได้รับรางวัลดีเยี่ยม ดีมาก ดี และชมเชย ตามลำดับ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

1.4 ช่วงบ่าย ได้รับฟังการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มคณิตศาสตร์ ซึ่งงานวิจัย

ทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับฟังงานวิจัยที่หลากหลายทั้งคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้เห็นความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ การผลิตสื่อการนำเสนอ การสรุปใจความ และการตอบคำถาม อีกทั้งได้รับแนวทางในการทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภายนอก งานวิจัยในรายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้อิสระ เป็นต้น

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

2.1 ได้รับความรู้และแนวทางในการทำวิจัยในรายวิชา คศ 492 โครงงาน วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้อิสระ เป็นต้น

2.2 ได้มองเห็นแนวทางการทำวิจัย ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

2.3 ได้รับประสบการณ์การจัดงานประชุมแบบออนไลน์ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

 

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

3.1 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ต้องช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ทำให้เกิดความสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในคณะ

3.2 ได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนคณาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

3.3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้จัดงานได้รับประสบการณ์การจัดงานประชุมแบบออนไลน์ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปเนือหาเรื่องVR-ARโลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้ » VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้
ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาใช้ด้านการเรียนการสอน การแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 17/5/2564 13:50:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 2:11:07   เปิดอ่าน 202  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2564 14:42:15   เปิดอ่าน 221  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2564 1:13:05   เปิดอ่าน 328  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง