การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
วันที่เขียน 2/6/2564 11:48:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 0:40:01
เปิดอ่าน: 438 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่ อว 69.5.5/56 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยการบรรยายพิเศษเป็นการบรรยายจากอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.1 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล เรื่อง Investigation

of bacterial metabolic responses using the metabolomic approach ทำให้ได้ทราบถึงงานวิจัยที่นำแบคทีเรียมาช่วยในการผลิตไบโอฟิล์มที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ เรื่อง Calcium

phosphate compositions in biomedical applications ทำให้ได้ทราบถึงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและคุณสมบัติของ Bio-ceramics ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

1.3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ session chair และกรรมการตัดสินการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์ ประจำห้อง 3201 ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10:00-11:00 น. มีผู้ร่วมนำเสนอจำนวน 4 เรื่อง มีทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมเกม 180 ไอคิว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) การพยากรณ์จำนวนคดียาเสพติดโดยใช้วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกำกับของระบบโครงข่ายประสาทที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง การศึกษาการระบาดของโรคโควิด-19 ในการระบาดช่วงแรกในประเทศไทย โดยตัวแบบ SIR ซึ่งงานวิจัย 3 เรื่องหลังเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการประกวดการนำเสนอผลงานดังกล่าว ซึ่งทุกเรื่องได้รับรางวัลดีเยี่ยม ดีมาก ดี และชมเชย ตามลำดับ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

1.4 ช่วงบ่าย ได้รับฟังการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มคณิตศาสตร์ ซึ่งงานวิจัย

ทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับฟังงานวิจัยที่หลากหลายทั้งคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้เห็นความสามารถของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ การผลิตสื่อการนำเสนอ การสรุปใจความ และการตอบคำถาม อีกทั้งได้รับแนวทางในการทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภายนอก งานวิจัยในรายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้อิสระ เป็นต้น

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

2.1 ได้รับความรู้และแนวทางในการทำวิจัยในรายวิชา คศ 492 โครงงาน วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้อิสระ เป็นต้น

2.2 ได้มองเห็นแนวทางการทำวิจัย ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

2.3 ได้รับประสบการณ์การจัดงานประชุมแบบออนไลน์ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

 

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

3.1 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ต้องช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ทำให้เกิดความสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในคณะ

3.2 ได้กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนคณาจารย์และนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

3.3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้จัดงานได้รับประสบการณ์การจัดงานประชุมแบบออนไลน์ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการ International Conference on Recent Trends in Pure and Applied Mathematics – 2021 (ICRTPAM-21) เมื่อวันที่ 2–3 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามหนังสือที่ อว 69.5.5 / 186 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ความแออัดของการจราจรเป็นปัญหาที่หนักหนาสำหรับเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางจำนวนมาก ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีป...
ระบบขนส่งอัจฉริยะ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เกรียงไกร ราชกิจ  วันที่เขียน 16/9/2564 19:14:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 15:50:34   เปิดอ่าน 34  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รู้ทันแหล่งทุน
องค์ความรู้ : การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก การพัฒนางานวิจัยให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวริศา ศรีสง่า  วันที่เขียน 14/9/2564 16:45:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 15:50:25   เปิดอ่าน 31  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยการจัดแบ่งตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร สามารถแบ่งออกตามลักษณะแบบวิธีประเมิน ได้แก่ ๑) ชี้วัดคุณภาพของวารสาร โดยให้ความสำคัญกับวารสารประเภท Peer Review ๒) วารสา...
Impact Factor  Journal  SJR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 13/9/2564 12:39:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:51:41   เปิดอ่าน 41  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง