รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง “English for Job Hunters” จัดฝึกอบรมโดย CHULA MOOC
วันที่เขียน 30/7/2563 13:14:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 4:50:42
เปิดอ่าน: 15896 ครั้ง

รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านผ่านช่องทาง CHULA MOOC จัดฝึกอบรมและมีการนำเสนอการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง “English for Job Hunters” รหัสวิชา CHULAMOOC1651 รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฏาคม 2563

         ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านผ่านช่องทาง CHULA MOOC  จัดฝึกอบรมและมีการนำเสนอการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง English for Job Hunters” รหัสวิชา CHULAMOOC1651 รุ่นที่ 4  ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฏาคม 2563 นั้น  เนื้อหาหลักสูตร English for Job Hunters มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียน resume รวมไปถึงสามารถเข้าใจคำถามที่มักพบในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรับบุคคลเข้าทำงาน

           ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนหลักสูตรนี้ คือ ผู้เรียนจะสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คำศัพท์ในแวดวงการทำงานได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำเพื่อเขียน resume ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิาพและมั่นใจ โดยมีเนื้อหาความรู้และหัวข้อการฝึกอบรมหลักดังนี้

 1. Understanding job adverts (for fresh graduates)

Job advert components

 1. Position : ตำแหน่งงาน
 2. Skills : ทักษะ
 3. Characteristics : ลักษณะนิสัยประเภทของคนที่น่าจะเหมาะกับงานนั้น ๆ
 4. Qualifications : คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ
 5. Job duties : รายละเอียดงาน ,หน้าที่ , งานนี้บางที่บอกอธิบายว่ามีงานหรือทำอะไรได้บ้าง (เพื่อเป็นการช่วย Screen ถ้าเราไม่ชอบก็อย่างสมัครเลย
 6. Salary : เงินเดือน , บาง Job Advert มีการการบอกจุดเริ่มต้นของเงินเดือน

Useful language:  Key word สำคัญ ของการอ่าน Job adverts

We’re looking for/seeking…เรากำลังมองหา / เรากำลังมองหา

     We’re seeking a teacher to join our team.

We urgently require…เราต้องการ.....อย่างเร่งด่วน

     We urgently require an experienced video editor to work at our Chiang Mai office.

Skills ทักษะ  (สำคัญ 3 Skills)

Excellent communication skills  ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

Interpersonal skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

Good command of English ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Qualifications           Adj ที่จำเป็นต้องรู้  คำศัพท์เหล่านี้พูดถึง / สิ่งที่จำเป็นต้องมี

A background in…   มีภูมิหลัง

A degree in …        ปริญญาด้าน          is      necessary/essential/ a must

Proficiency in…       ความเชี่ยวชาญใน                 

ตัวอย่าง เช่น A background in business administration is essential. 

มีภูมิหลัง /ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องมี

preferred/preferable/desirable/(would be) a plus คำศัพท์เหล่านี้พูดถึง  สิ่งที่เป็นที่ปราถนา คือ ถ้ามีก็จะดี แต่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องมี  ตัวอย่าง เช่น  Proficiency in English would be a plus.

หากมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษจะดี (อาจจะทำให้ได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น  หรือมีแต้มต่อกว่าคนอื่น)

Keyword (have/Must)    Must/must have / need to     ต้อง/ต้องมี/จำเป็นต้อง

 • You must have a positive attitude.

คุณจำเป็นต้องมีทัศนคติเชิงบวก

 • You must be able to think on your feet.

คุณต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง / ตัดสินใจเฉพาะหน้าได้

 1. Understanding job adverts (for experienced workers)

Job duties ความรับผิดชอบในหน้าที่

You’ll be expected to… คุณจะถูกคาดหวังให้ทำ...

You would need to… คุณจำเป็นจะต้องทำ...

Your job/job duties/responsibilities…include/would include…หน้าที่ที่คุณจะต้องทำ

You’ll be responsible for /in charge of… คุณต้องรับผิดชอบเรื่อง...

ตัวอย่าง Job duties

You would need to deal with customer service.

คุณจะต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

Your job duties/ responsibilities include dealing with customers.

หน้าที่ที่คุณจะต้องทำ จะรวมถึงเรื่องการดูแลลูกค้าด้วย

You’ll be responsible for /in charge of customer service.

คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลลูกค้า/รับรองลูกค้า

Salary เงินเดือน

Starting salary เงินเดือนเริ่มต้น

Competitive salary เงินเดือนที่ไม่น้อยไปกว่าบริษัทอื่น / มีขีดความสามารถในการแข่งขันบริษัทอื่น

Negotiable salary เงินเดือนที่สามารถต่อรองได้

 1. Work - related vocabulary , Interview questions
 • Job advert / job advertisement / job ad / want ad โฆษณารับสมัครงาน
 • Job hunter / job seeker คนที่กำลังล่างาน, มองหางาน, seek หา, ซ่อนหา , ซ่อนแอบ
 • Job opening / job vacancy / vacant position ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • Application process กระบวนการสมัครงาน
 • Resume/CV (Curriculum vitae) เรซูเม่ / ซีวี  ประวัติย่อ
 • Cold-calling โทรศัพท์เข้าไปบริษัทโดยตรง / ที่ประกาศโดยตรง

…look for… / I am looking for a job. ฉันกำลังมองหางานอยู่

 • Qualifications คุณสมบัติ
 • Requirements สิ่งที่จำเป็นต้องมี / สิ่งที่เขาต้องการ
 • Work experience ประสบการณ์ในการทำงาน /  Professional | Experience
 • Skills ทักษะ  ทำอะไรได้บ้าง  เช่น  กิจกรรม / ผลงาน
 • Transferable skills ทักษะอันเกิดจากประสบการณ์ที่มี ซึ่งสามารถถ่ายทอด หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานใหม่ได้
 • Candidate ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก / ผู้ที่ผ่านข้ารอบ è ผ่านเข้าตากรรมการ
 • Make it to the short list ผ่านการคัดเลือก / เป็นผู้ที่เข้าตาผ่านเข้ามาในรอบสำคัญ / คุณได้ไปต่อ
 • A job interview การสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่าง     I am transferring to my London office next week.

               สัปดาห์หน้าฉันจะย้ายไปออฟฟิชที่ใหม่ในลอนดอน

               Who’s on the short list of candidate for the job?  

               มีรายชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำงานในตำแหน่งนี้กี่คน?

Congratulations. You’re Hired! ขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้รับจ้างงานแล้ว

 • Commission / incentive เงินจูงใจ / แรงจูงใจค่านู่นนี่นั้น
 • House rent allowance ค่าเช่าบ้านให้
 • Relocation allowance ค่าตั้งรกราก ค่าย้ายถิ่นฐาน
 • Remuneration ค่าตอบแทน
 • Perks สิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • Benefits สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือน
 • Promotion การเลื่อนขั้นเดือน / To promote () เลื่อนขั้น
 • Pension เงินบำนาญ
 • provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / (นายจ้างช่วยสมทบ) เป็นเงินที่ใช้หลังเกษียณ
 • leave วันลาหยุด  (Leave (v.) ออกจาก / Leave (n.) การลา)
 • maternity leave / paternity leave การลาคลอด / การลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้เป็นพ่อ
 • annual leave การลาประจำปี
 • sick leave การลาป่วย

ตัวอย่าง     You’re entitled to four week’s annual leave. คุณมีสิทธิ์ที่จะลาได้ 4 สัปดาห์ต่อปี

               My boos is on leave. เจ้านายของฉันอยู่ระหว่างการลา (แมวไม่อยู่หนูร่าเริง)

Vocabulary for resumes 1

เรซูเม่ คือ ประวัติย่อ ซึ่ง Resume ทำหน้าที่เป็นเหมือนใบเบิกทาง เป็นใบสรุปข้อมูลเราว่าเราเป็นใคร มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร ประวัติเป็นมาอย่างไร แต่ไม่ต้องไปเล่ายาว ขอให้จบภายในหน้าเดียวหรืออย่างน้อยไม่ควรเกิน 2 หน้า เพราะไม่มีใครอยากเสียเวลามานั่งอ่านนานๆ เอาเฉพาะตัว Top เคยทำอะไรเจ๋งๆ มา มีประสบการณ์อะไรเด่น ๆ ก็ดึงตัวนั้นออกมา

Resume components องค์ประกอบเรซูเม่

 1. Name and contact details ชื่อ และรายละเอียดในการติดต่อ (เบอร์ , email ให้เป็นทางการ)
 2. Summary คำโปรย คำโฆษณาสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเรา è เช่น เป็นการบอกให้รู้จักเราคราว ๆ
 3. Academic qualifications คุณสมบัติทางด้านการศึกษา è เรียนที่ไหน จบอะไร ปีอะไร
 4. Professional experience ประสบการร์ในการทำงาน è บอกถึงองค์กรที่เคยไปทำทำปีไหน-ปีไหน
 5. ตำแหน่งอะไร รับผิดชอบหน้าที่อะไร  เขียนให้จับต้องได้ ให้เขารู้ว่าเราเคยทำอะไรมา
 6. Skills ทักษะต่างๆ / ความสามารถทักษะอื่นๆ ใส่ตามความเหมาะสม

Language focus

Professional Experience ประสบการณ์ด้านการทำงาน

*** เราจะใช้ Verb อะไรเขียนอย่างไร ให้ Resumes เราดูดีดูทรงพลัง  ซึ่งพบข้อผิดพลาดบ่อย คือเรื่องของการใช้ Tense  

 1. Use the past tense to talk about past experience è ใช้ Past Tense พูดถึงงานที่เราเคยทำในอดีต
 2. Use plural nouns when talking about things in general è Plural nouns (Talking about things in general) พูดถึงกิจกรรมที่เราเคยทำในอดีต หรือพูดถึงกิจกรรมหรือจำนวนที่มากกว่าหนึ่ง  ยกตัวอย่างเช่น  เราทำงานดูแลลูกค้า แล้วเราก็พูดว่า “เราดูแลลูกค้าของบริษัท”  ทีนี้ในการดูแลลูกค้าของบริษัท เราไม่ได้ดูแลแค่ครั้งเดียวเพราะเราทำเป็น routine (กิจวัตรประจำวัน) เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพูดว่า  I deal with customers (ฉันรับมือกับลูกค้า (หลายคน))

หรือถ้าเราทำงาน Event Organizer เราก็ควรพูดว่า  I organized social events (ฉันจัดงานสังคม (หลายครั้ง))

ไม่ใช่ I organized a social event หรือ I organized social event เพราะเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เวลาเราพูดถึงเรื่องที่เป็น in general (โดยทั่วไป)  เราต้องใช้เป็น Plural nouns

 1. Use action verbs è คำกริยาแสดงการกระทำ

Examples

 • Developed strategies / new software พัฒนากลยุทธิ์ใหม่ๆ / พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ
 • Implemented new policies / plans / measures นำนโยบาย / แผน / มาตรการใหม่ ๆ ไปใช้จริง
 • Organized workshops / exhibitions / events จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ / นิทรรศการ / งานต่าง ๆ
 • Liaised with project managers / clients / service providers ติดต่อประสานงานกับ ผู้จัดการโครงการ / ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ
 • Negotiated deals / prices / purchasing agreements เจรจาข้อตกลง / ราคา / ข้อตกลงการซื้อ
 • Managed budgets / people / inventory บริหารจัดการ งบประมาณ / คน / สินค้าคงคลัง

Frequently asked questions คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ เมื่อไปสัมภาษณ์งาน

Job Interview Questions คำถามที่ถามใช้ในการสัมภาษณ์งาน

เป็นช่วงโอกาสทองดีที่จะได้ “Sell Yourself” พูดถึงข้อดีของตัวคุณ

เทคนิคสำคัญ : ฟังไม่ได้ต้องจับ “Keyword” คำสำคัญไว้ให้ได้  ว่าเขาพูดเรืองอะไร และเราต้องตอบอะไร แล้วทำการซ้อมไปอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่คำถามสัมภาษณ์งานมักจะถูกถามอยู่ใน 3 ประเด็นนี้

 1. About you เกี่ยวกับคุณ (ผู้สมัคร)
 2. About us เกี่ยวกับองค์กรเรา
 3. Why us ทำไมต้องเป็นเรา

คำถาม

 • Please introduce yourself. ช่วยแนะนำตัวเองหน่วย
 • Can you tell us about yourself? ช่วยพูดเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย
 • Briefly introduce yourself, please. ช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆ ให้เราฟังหน่อย
 • Where did you go to university? คุณเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนมา / คุณเรียนที่ไหนมาในระดับมหาวิทยาลัย
 • Why did you leave your last job? ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเดิม/งานสุดท้ายที่ทำ
 • Why did you decide to change jobs? ทำไมคุณถึงตัดสินใจลาออกจากงานเดิม
 • why do you want to work here ? / Why are you interested in working for us? ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่ ?  / ทำไมคุณถึงสนใจอยากทำงานกับเรา ?

/// ตอบสิ่งที่มันรู้อยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการอวยบริษัท / เขามากจนเกินไป พูดอย่าให้เกินงามเกินไป

ตัวอย่างการตอบเช่น

I’d like to work at a fast-growing company like yours.

ฉันอยากทำงานที่บริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นบริษัทคุณ

I admire how your company values creativity and innovation

ฉันชื่นชมว่าบริษัทของคุณให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

I’m passionate about technology and your company has a strong reputation for innovative technology.

ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี และบริษัทของคุณมีชื่อเสียง (โด่งดัง) ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

 • What experience do you have that’s relevant to this position ? / Do you have any experience in this industry ?  คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างกับตำแหน่งนี้ / คุณมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับแวดวงธุรกิจนี้บ้างหรือไม่

ตัวอย่างการตอบเช่น

I worked as a content provider for an online news agency for three years.

ฉันทำงานเป็นผู้ให้ข่าว / เนื้อหาสำหรับสำนักงานข่าวออนไลน์เป็นเวลา 3 ปี

 • What do you know about us? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้าง

ตัวอย่างการตอบเช่น

I know that you’re a leading company in this sector. You believe in empowering people.

ฉันรู้ว่าคุณเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจนี้

Where do you see yourself in ten years / in ten years’ time? คุณมองเห็นตัวเองเป็นยังไงในสิบปีข้างหน้า

เราอาจจะตอบว่า

I hope I’ll be working as a manager or a team leader where I will / can face more challenges.

 ฉันหวังว่าฉันคงจะทำงานเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมที่จะได้เจอความท้าทายมากขึ้น

 • เขาเปิดโอกาสให้เราถามเขากลับบ้าง Do you have any questions you would like to ask us?

 คุณมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเราหรือไม่

 1. Talking about yourself

Sell yourself พูดถึงข้อดีของตัวคุณ (เป็นการพูดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรา)

Talking about interests and skills  พูดเกี่ยวกับ ความสนใจ และทักษะความสามารถ

I’m good at + noun/gerund  ฉันเก่งในด้าน + N / V.ing 

ตัวอย่าง    I’m good at making decisions. ฉันเก่งเรื่องการตัดสินใจ

I’m good at analyzing data.  ฉันเก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล

I’m not good at / very good at + noun / gerund  ฉันเก่งไม่ค่อยเก่งด้าน + N / V.ing

I’m not very good at English. ฉันไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ

I enjoy + noun / gerund ฉันชอบ + N / Gerund

I’m interested in + noun / gerund ฉันสนใจใน + N /  Gerund

I have …... skills.ฉันมีทักษะด้าน....

I’m proficient in... ฉันมีความเชี่ยวชาญใน...

Talking about education พูดเกี่ยวกับการศึกษา

I graduated with an MBA from Maejo University in Chiang Mai in 2019. I graduated with an Bachelor Of Science In Information Technology from Maejo University in Chiang Mai in 2019. I hold an MBA in international business. I have a degree in psychology.

Talking about experience  พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วจบไปแล้ว

Tense เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ได้ทำมาแล้วจบไปแล้ว

 • Past Simple tense (Sub + V.2)

พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงไปแล้วในอดีต (ประธาน + กริยาช่อง 2)

In my last / previous job, I was responsible for…ในงานของฉันก่อนหน้านี้  ฉันรับผิดชอบเรื่อง ...

 • Present perfect tense (Sub + has/have + V.3)

พูดถึงเหตุการณ์/งานที่เคยทำมาแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้

I have worked in the media industry for ten years.ฉันทำงานในอุตสาหกรรมสื่อมาเป็นเวลา 10 ปี แล้ว

I have worked in the media industry since 2008. ฉันทำงานในอุตสาหกรรมสื่อตั้งแต่ปี 2008

I have worked as a teacher. ฉันได้ทำงานเป็นครู / ในฐานนะครู

 • Present perfect continuous tense (Sub + has/have + been + V.ing)

พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงไปแล้วในอดีต (ประธาน + กริยาช่อง 2)

I have been working as a teacher for ten years. ฉันทำงานเป็นครูมา 10 ปี

 

Talking about your personality and what you can do พูดเกี่ยวกับเราเป็นคนอย่างไร

I am + adjective.  è ฉันเป็นคนที่ ... + adj.

I can + verb. è ฉันสามารถทำ ... + verb.

I enjoy + noun / gerund. è ฉันชอบทำ...+ N / V.ing.

I don’t mind + noun / gerund. è ฉันไม่รับเกียจที่จะ ...+ noun / V.ing.

I am + a + noun. è  ฉันเป็นคนที่ ....+ a + N.

 

 1. How to ask questions politely

Asking for clarification è วิธีที่ 1 บางทีเราฟังแต่ยังมีอะไรที่ไม่ชัดเจน มีอะไรข้องใจอยู่

Could you explain what you mean by…? คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าคุณหมายถึงอะไรที่พูดว่า...

Could you explain what you mean by on-the-job training.

คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าคุณหมายถึงอะไรที่พูดว่า  การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน

Could you elaborate on that, please?

รบกวนคุณช่วยขยายความตรงเรื่องนั้นหน่อยได้ไหม ?

I didn’t quite catch what you said. Can you repeat it?

ฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูดได้ ไม่ค่อยถนัด  ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้หรือไม่ ?

Asking for permission è วิธีที่ 1 บางทีเราอาจจะลืมอะไรบางอย่างจึงอยากจะขออนุญาติ

Do you mind if I … ? คุณจะว่าอะไรไหม  ถ้าฉันจะ.. |  คุณจะรังเกียจไหม | คุณจะเป็นอะไรไหม  ถ้าฉันจะ..

Do you mind if I take notes during the interview ? คุณจะว่าอะไรไหม  ถ้าฉันจะจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์

Asking for more information è วิธีที่ 3 บางครั้งเราไม่ได้ต้องการขอความชัดเจนอะไรแต่เราอยากจะได้ข้อมูลเพิ่ม

Would you mind…? คุณจะว่าอะไรไหม ... ?   (Would you mind + V.ing)

Would you mind explaining that ?

Would you mind going over that ?

Could you tell me … ? คุณช่วยบอกหน่วยได้ไหม...?

Could you tell me what you expect from your employees ?

Could you / would you tell me more about…? คุณช่วยบอกฉันเรื่อง ... เพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?

Could you tell me more about the on-the-job training that you provide?

 

ทั้งนี้ในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง English for Job Hunters” มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  โดยหลังเรียน (Posttest) จะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านฝึกอบรมผ่านผ่านช่องทาง CHULA MOOC  จัดฝึกอบรมและมีการนำเสนอการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง English for Job Hunters” รหัสวิชา CHULAMOOC1651 รุ่นที่ 4  นั้น ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้นำองค์ความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชา ทส493 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การสหกิจศึกษาในภาคเรียนถัดไป  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ CHULA MOOC : Course Ville : สอนโดย ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี  มา ณ ที่นี้ด้วย  

หากท่านสนใจเข้าเรียนรู้ในคอสอบรมดังกล่าวสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th/courses/31

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1107
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก...
Food Innovation Asia Conference 2023     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 12:23:27   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 12 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12) หัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน: การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ์ 2566
คุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ Characteristics of Antioxidation and Antibacterial of Dental Caries by Natural Miang Extracts มธุรส ชัยหาญ...
ใบเมี่ยง, สารประกอบฟีนอลิก, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 18/4/2566 11:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 4:35:05   เปิดอ่าน 303  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยรา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 26/3/2566 10:48:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 10:37:41   เปิดอ่าน 294  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง