ECTI DAMT 2019
วันที่เขียน 25/9/2562 22:00:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 4:43:33
เปิดอ่าน: 1168 ครั้ง

-

           การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ศิลปะดิจิตอล สื่อและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 และ ECTI ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยจัดขึ้นที่จังหวัดน่าน ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019 โดยทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมาคมแห่งประเทศไทย (ECTI ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยที่จะเป็นฟอรั่มระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา นักออกแบบ วิศวกรและนักเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและวิศวกรรมสำหรับการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งงานประชุมนี้จัดขึ้นในจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์กับความงามของธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ทางศาสนาที่น่าสนใจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โปรแกรมทางเทคนิคจะมุ่งเน้นการวิจัยและการแก้ปัญหาสำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:55   เปิดอ่าน 658  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 4:08:31   เปิดอ่าน 295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:09   เปิดอ่าน 259  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 23:01:00   เปิดอ่าน 264  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง