ECTI DAMT 2019
วันที่เขียน 25/9/2562 22:00:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 11:06:22
เปิดอ่าน: 1531 ครั้ง

-

           การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ศิลปะดิจิตอล สื่อและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 และ ECTI ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยจัดขึ้นที่จังหวัดน่าน ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019 โดยทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมาคมแห่งประเทศไทย (ECTI ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยที่จะเป็นฟอรั่มระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา นักออกแบบ วิศวกรและนักเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและวิศวกรรมสำหรับการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งงานประชุมนี้จัดขึ้นในจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์กับความงามของธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ทางศาสนาที่น่าสนใจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โปรแกรมทางเทคนิคจะมุ่งเน้นการวิจัยและการแก้ปัญหาสำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 10:37:54   เปิดอ่าน 11  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 16:27:10   เปิดอ่าน 172  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง