ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20356 โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค Gen Z
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
20277 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
น.ส. ทวีพร อดเหนียว
ดร. เดือนแรม บ่อเงิน
นาง ปรียา พระก่ำ
นาย วรวิทย์ อินตา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,100.00  บาท
20261 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 800.00  บาท
20255 โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาโจโจ้เกมส์ ประจำปี 2566
นาย นัฐพล คำซอน
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
20251 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับ TOEIC เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,600.00  บาท
20241 โครงการอบรมความรู้ทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 5,200.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 6,800.00  บาท
20237 โครงการ Seminar series on academic issues 2023 ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : 1,550.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 2,050.00  บาท
20203 โครงการ Digital media for presentations 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
20178 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ ดร. นลินี คงสุบรรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 720.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
20171 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเกษตรและการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 55,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 83,400.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 53,400.00  บาท
20040 โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง ปรียา พระก่ำ
ดร. เดือนแรม บ่อเงิน
น.ส. ทวีพร อดเหนียว
นาย วรวิทย์ อินตา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 9,560.00  บาท
20003 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 117,000.00  บาท
19871 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19863 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 81,000.00  บาท
19853 โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19777 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณเงินรายได้  : 26,970.00  บาท
19725 โครงการอบรมให้ความรู้ ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณเงินรายได้  : 17,000.00  บาท
19724 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 134,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
19585 โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยทุนชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มน้ำพริก เครื่องแกง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19516 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
19515 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 3,660.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 20,700.00  บาท
19507 โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 16,000.00  บาท
19505 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19503 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดร. เดือนแรม บ่อเงิน
น.ส. กาญจนา เขื่อนแก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 86,000.00  บาท
19501 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและเศรษฐกิจสีเขียว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 9,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,900.00  บาท
19500 โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,300.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 150.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 1,300.00  บาท
19499 โครงการ Green economy for all ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,700.00  บาท
19498 โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566
นาย จีระศักดิ์ วงษาปัน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19497 โครงการสืบสานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 40,900.00  บาท
19496 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 : สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปี 3
นาย จีระศักดิ์ วงษาปัน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19495 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
นาย จีระศักดิ์ วงษาปัน
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19494 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
19493 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19488 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก นันทะเสน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,375.00  บาท
19479 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 3,600.00  บาท
19478 โครงการ ECON DAY 2023
นาย นัฐพล คำซอน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
19477 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
นาง จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,000.00  บาท
19474 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 11,500.00  บาท
19438 โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2566 (ค่ายผู้นำชุ่มจิตต์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
19437 โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
นาย นัฐพล คำซอน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
19436 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
19435 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19433 โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 40,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19430 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
น.ส. ทวีพร อดเหนียว
งบประมาณเงินรายได้  : 58,340.00  บาท
19429 โครงการ Seminar series on academic issues 2023 ครั้งที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : 4,320.00  บาท
19426 โครงการ IE team building camp 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : 12,800.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 11,380.00  บาท
19424 โครงการ Suggestions for Improvement 2023: Excel for workplace
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิไล จุลพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
19423 โครงการ Suggestions for improvement 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,450.00  บาท
19422 โครงการ Create your path, direct your future 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19419 โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 7,750.00  บาท
19418 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19414 โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. นัยนา โปธาวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 16,200.00  บาท
19409 โครงการอบรมหลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 24,400.00  บาท
19408 โครงการอบรมไพธอนเพื่อการลงทุน ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19406 โครงการพี่เศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566
นาย นัฐพล คำซอน
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
19403 โครงการเศรษฐศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณเงินรายได้  : 13,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 800.00  บาท
19385 โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทะเสน
งบประมาณเงินรายได้  : 20,800.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 27,200.00  บาท
19368 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ (Green University)
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณเงินรายได้  : 218,550.00  บาท
19366 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 13,432.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 4,168.00  บาท
19359 โครงการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,120.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19329 โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 350,000.00  บาท
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
19296 โครงการการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
น.ส. ทวีพร อดเหนียว
งบประมาณเงินรายได้  : 2,600.00  บาท
19265 โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 18,848.00  บาท
19255 โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 16,900.00  บาท
19226 โครงการ one by one 2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิไล จุลพันธ์
Asst. Prof. Dr. Jorge Fidel Barahona Caceres
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19224 โครงการการสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19217 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งทีี่ 2
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 36,000.00  บาท
19194 โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,726.00  บาท
19189 โครงการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 26,900.00  บาท
19174 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19167 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง ปรียา พระก่ำ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,900.00  บาท
19160 โครงการสร้าง Startup รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,900.00  บาท
19154 โครงการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
19153 โครงการจัดทำวารสารการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 25,600.00  บาท
18910 โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับทุน (แบบต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,500.00  บาท
18892 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 134,000.00  บาท
18860 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ด้านระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18857 โครงการจัดทำบทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2566 (อะโวคาโด)
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18111 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565
น.ส. กาญจนา ชิดทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 90,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 3,276,818.98  บาท