ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20339 อบรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรภายใต้โครงการพระราชดำริผลผลิตเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประภาพร กิจดำรงธรรม
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
20317 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการเกษตรในระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
20315 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการดิจิทัล ด้านธุรกิจ และด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 17,850.00  บาท
20305 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
20303 Business management and entrepreneurship for international mobility staffs and students
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 276,000.00  บาท
20301 การประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการแม่โจ้โมเดล 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 130,000.00  บาท
20290 “ปั้นนวัตกรน้อย” เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและการตลาดออนไลน์ในชุมชนตำบลป่าไผ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 250,000.00  บาท
20206 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลากำหนด : M.Acc. Reunion รุ่น 3 – 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 70,700.00  บาท
20154 การส่งเสริมและยกระดับผักและพืชสมุนไพรเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเชิงสุขภาพตามอัตลักษณ์ชุมชนหนองหารสู่การเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 569,000.00  บาท
20133 หารือความร่วมมือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน (สำหรับผู้บริหาร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 56,800.00  บาท
20132 การพัฒนาระบบกำกับและติดตามงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิต (วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20131 จัดซื้อครุภัณฑ์หมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM)
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 1,982,940.00  บาท
20090 การค้นหาตลาดเป้าหมายและคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณแผ่นดิน  : 210,000.00  บาท
20066 BA SPORT DAY ปี 2023
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
20065 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
20062 การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 140,000.00  บาท
20016 การติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกหน่วยงาน/ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
19604 BA SPORT DAY
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 82,120.00  บาท
19582 อบรม Data Center คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 30,100.00  บาท
19581 สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19453 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media and Information Literacy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19446 เสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านกายภาพ และอาคารสถานที่ คณะบริหารธุรกิจ”
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,800.00  บาท
19282 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุค Next Normal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19065 จัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ 2566-2570 ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18872 เชิญผู้ทรงบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงนภา สุขะหุต
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
18871 เชิญผู้ทรงบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
18868 สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18856 การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 6,450.00  บาท
18855 การพัฒนาธุรกิจจำลองเพื่อผู้ประกอบการค้าปลีกรุ่นเยาว์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,500.00  บาท
18852 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 52,700.00  บาท
18851 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 30,460.00  บาท
18850 เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 44,840.00  บาท
18849 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18848 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,900.00  บาท
18847 การจัดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Sport)
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
18846 DBI career day 2023
อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
งบประมาณเงินรายได้  : 14,800.00  บาท
18845 เตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 5,625.00  บาท
18844 ประชุมอาจารย์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 2,250.00  บาท
18843 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18842 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
งบประมาณเงินรายได้  : 53,660.00  บาท
18841 สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชญา ไพคำนาม
งบประมาณเงินรายได้  : 261,025.00  บาท
18840 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
18837 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18836 สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 48,000.00  บาท
18835 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 54,180.00  บาท
18834 สรรพากรสอนภาษีมหาวิทยาลัย - MOU กับกรมสรรพากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 49,000.00  บาท
18833 เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา ตันจันทร์พงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 60,150.00  บาท
18832 การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 59,500.00  บาท
18830 สหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
อาจารย์ ดร. จิรายุ หาญตระกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,600.00  บาท
18824 เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านบริหารการเงินและการลงทุน สาขาการเงิน (นศ.ปี1) รหัส66
อาจารย์ ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 22,200.00  บาท
18823 สหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุส หยู่เย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 117,520.00  บาท
18820 ค้นหาศักยภาพนักการตลาดยุค 5.0 ชั้นปีที่ 2 รหัส 64
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 3,600.00  บาท
18819 Business Mindset สาขานวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล (นศ.ปี1) รหัส65
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 3,600.00  บาท
18817 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 127,600.00  บาท
18816 เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึกปฏิบัติทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,200.00  บาท
18815 พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,900.00  บาท
18814 ค้นหาและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการประกอบธรกิจยุค 5.0 สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 59,900.00  บาท
18813 เสริมสร้าง Business Mindset หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) รหัส65
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 50,640.00  บาท
18812 เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการจัดการ (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์) (นศ.ปี1) รหัส 66
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 44,400.00  บาท
18811 ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ ดร. ประภาพร กิจดำรงธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18810 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ ดร. ประภาพร กิจดำรงธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18808 พบปะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ อดิศร สิทธิเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
18807 เชิญผู้ทรงบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
18805 ศึกษาดูงาน รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการและการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร. ประภาพร กิจดำรงธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 182,444.00  บาท
18804 พัฒนาระบบสารสนเทศหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18803 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตสู่ความเป็นนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 57,200.00  บาท
18802 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 53,990.00  บาท
18800 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "แนวทางการเรียนและการทำวิจัยด้านนวัตกรรม"
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18799 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18796 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18795 เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ รหัส 65
อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18793 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
18792 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,100.00  บาท
18791 เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 17,800.00  บาท
18790 Ph.D. Camp ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 57,500.00  บาท
18788 การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 43,600.00  บาท
18786 วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 27,600.00  บาท
18785 วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18784 สนับสนุนให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Conference)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
18783 การจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18782 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างเครือข่ายด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต+หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศฐา วรุณกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 107,320.00  บาท
18780 ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ
อาจารย์ ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 39,000.00  บาท
18779 สานสัมพันธ์น้องพี่ BA 2023
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 136,000.00  บาท
18778 แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18776 BA OPEN HOUSE FROM CULTURE (โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ตอน สืบจารีตพื้นถิ่น แผ่นดิน 4 ภาค)
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 84,980.00  บาท
18774 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) ประจำปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,837,640.00  บาท
18773 พัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ BA MJU MOOC ปี 2022-2023
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
18764 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 40,500.00  บาท
18762 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 290,000.00  บาท
18761 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
น.ส. กาลัญญุตา แก้วมาเมือง
งบประมาณเงินรายได้  : 92,750.00  บาท
18760 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 38,400.00  บาท
18759 เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 86,500.00  บาท
18757 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 4,750.00  บาท
18756 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 28,500.00  บาท
18755 พัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ
นาง นพนิตย์ วงศ์สุ
งบประมาณเงินรายได้  : 233,500.00  บาท
18754 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
น.ส. สิริกร บุญฟู
งบประมาณเงินรายได้  : 243,750.00  บาท
18753 การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งเป็นสำนักงานสีเขียวของคณะบริหารธุรกิจ (Green office_BAMJU)
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 140,000.00  บาท
18750 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18749 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
18748 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 144,200.00  บาท
18746 การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 8,000.00  บาท
18743 เสวนาด้านการบริหารจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 6,150.00  บาท
18742 บ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 23,600.00  บาท
18741 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
18740 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
18739 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 17,200.00  บาท
18738 ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 11,568,584.00  บาท