มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ 023 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น 247 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 308 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี 310 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร 776 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร 781 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.เกศกาญจน์ พันธุ์วิริยรัตน์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
8. น.ส.ณัฐสุดา เพชรวงศ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
9. นางสาวนิรมล รัตนสงเคราะห์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
10. อาจารย์ลัดดาวรรณ อรุณโชติ อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์จิราวรรณ จันทร์ทอง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
12. อาจารย์ศันสนา ศรีนาค อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. น.ส.สัญญาภรณ์ ทองรวย อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
14. น.ส.สรารัตน์ นุมาศ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
15. น.ส.นิศารัตน์ จินา - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
16. Mr.Hiroaki Matsuno - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
17. Mr.Wai Leung Lee - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
18. นายอภิสิทธิ์ ไทยถาวร - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
19. ว่าที่ ร.ต.สหัส ไพภักดิ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
20. นายวิทยา นพมาศ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล 242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี 243 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ 244 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 245 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 246 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส 249 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ 309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี 311 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
29. อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 314 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30. อาจารย์ปณิดา กันถาด 315 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย 318 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ 472 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ 636 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ 653 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด 774 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 777 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
37. อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา 778 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38. อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม 780 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
39. อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร 782 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
40. อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 842 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 909 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
42. อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 947 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
43. อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 968 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1. น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน 320 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 734 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 463 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางชไมพร ตันสุวรรณ 733 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายอดิศักดิ์ หนูดำ 798 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายอรรถพล ปราบเสร็จ 140 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
6. นายณพพล วิเชียร 260 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
7. นายวีระชัย สุทธานี 261 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 322 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวเพชรณี ศรีมูล 1099 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 619 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ 141 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นายชัยวิชิต เพชรศิลา 253 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร 1085 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 367 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายกฤษฎิ์ พลไทย 461 นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสุวินัย เลาวิลาศ 462 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 732 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ 835 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นางพรลภัส พงษ์พานิช 312 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ณรงค์ โยธิน 796 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 620 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางณิชาพล บัวทอง 324 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสานิตย์ แป้นเหลือ 475 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ 621 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายประภัย สุขอิน 724 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายวันชัย ล่องอำไพ 735 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. น.ส.กันยารัตน์ เมืองรักษ์ 142 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน