อาจารย์ ปณิดา กันถาด
Miss. Panida Kuntad
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : สกอ.(ภาคใต้)-63-001 : ศูนย์วิจัยชุมชนกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.) ภาคใต้ตอนบน)

2. 2561 : สกอ.(ภาคใต้)-62-001 : การศึกษาขีดจำกัดและความสามารถในการพัฒนากล้วยหอมทองปลอดภัยแบบกลุ่มเกษตรกร ไปสู่กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกล้วยหอมทองในรูปแบบอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายการวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากภาคใต้ตอนบน)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล