อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
Dr. Thira Thonglur
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Development Communication)
สถาบันการศึกษา : Central Luzon State University (CLSU)

2. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับที่ : 1 ปีที่ 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล