อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
Dr. Charintorn Srewitoon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration (Business Administration)
สถาบันการศึกษา : National Chiayi University (NCYU)

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. บริหารธุรกิจ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การจัดการการตลาด

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-010 : การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-64-010.3 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : มจ.3-64-001 : ความรู้ทางกฏหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประชาชน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนวิจัยและพัฒนา)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฉบับที่ : 3 ปีที่ 39

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล