นาง พรลภัส พงษ์พานิช
Mrs. Pornlapat phongpanit
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

2. ปริญญาโท : ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยศรีโสภณ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล