ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
Asst. Prof. Dr. Pornpimol Pimolrat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร-วิทยาศาสตร์การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การประมง
2. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย และแพลงก์ตอน
3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-009.1 : การปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารภายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : ชพ.63-นศ.-009 : พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลีนต่อปลาการ์ตูนแดง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2563 : ชพ.63-นศ.-010 : ผลของกากน้ำตาลต่อปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมยระบบเรสเวย์
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2563 : มจ.1-63-01-007 : การลดของเสียในระบบเลี้ยงปลาทับทิมระบบไบโอฟลอคโดยระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics).
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-01-008 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสาหร่ายเตาด้วยระบบปิดหมุนเวียนน้ำแบบถาดยกทีใช้ เทคโนโลยี Precision farming ผ่าน smart phone
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2563 : มจ.1-63-01-009 : การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาทับทิมที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (BIOFLOC) ด้วยการควบคุม C/N ratio และ การเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2563 : ชพ.63-นศ.-007 : ประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum Craib) ต่อการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2562 : ชพ.62-นศ.-001 : ผลของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลุกกุ้งก้ามกรามมาโคร 1
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

9. 2562 : มจ.2-63-002 : การผลิต Nannochloropsis sp. ความหนาแน่นสูงในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำ ชายฝั่ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

10. 2562 : ชพ.60-นศ-005 : ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทางกายภาพบริเวณชายฝั่งละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : 48 (ฉบับพิเศษ1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร   ฉบับที่ : 36 (3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : Walailak Procedia Vol 2019, No 3 (2019)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล