นาย กฤษฎิ์ พลไทย
Mr. Krit Polthai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2. ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (การประมง)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : มจ.2-62-004 : การเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูม้าวัยอ่อนด้วยความร่วมมือของชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

2. 2562 : OT-63-008 : ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชันเพื่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : สวทช.-63-001 : โครงการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งและทะเลจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล