ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
Asst. Prof. Yutthana Savangarrom
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. วิทยาศาสตร์การประมง

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-031 : การเสริมกัญชาในอาหารปลาหมอไทย (Anabas testudineus)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-032 : ประสิทธิภาพของสาหร่ายพวงองุ่น ในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟตในน้ำ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-033 : การใช้ประโยชน์จากน้ำต้มปูในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochioropsis sp.
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : มจ.1-63-01-007 : การลดของเสียในระบบเลี้ยงปลาทับทิมระบบไบโอฟลอคโดยระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics).
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2562 : ชพ.62-นศ.-001 : ผลของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลุกกุ้งก้ามกรามมาโคร 1
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2562 : มจ.2-63-003 : การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยการเสริมแพคตินจากเปลืองกล้วยหอม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

7. 2562 : วช.-63-002 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะฟักจับปิ้งไข่ปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

8. 2562 : มจ.2-63-013 : ประสิทธิภาพของสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri ในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟสในน้ำ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

9. 2562 : มจ.2-63-014 : การใช้เพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในการเพาะเลี้ยงปลาหมดไทย ชุมพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

10. 2562 : มจ.2-63-015 : ผลของเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองต่อค่าโลหิตวิทยาและการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยชุมพร1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

11. 2561 : วช.-62-001 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะฟักจับปิ้งไข่ปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร   ฉบับที่ : 1 ปีที่ 4

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : Walailak Procedia Vol 2019, No 3 (2019)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล