นาย สุวินัย เลาวิลาศ
Mr. Suwinai Laowilas
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล