อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
Dr. Jakkrit Na Nakhon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล